Hejtman Hašek: Startujeme projednávání návrhu Zásad územního rozvoje kraje

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 18. března 2015 vzala na vědomí zahájení projednání návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území. Protože půjde o dokument, který významně ovlivní rozvoj jižní Moravy, jeho příprava probíhá za neustálé komunikace krajské samosprávy a pracovníků krajského úřadu s veřejností Jihomoravského kraje.

„Nové Zásady územního rozvoje kraje vznikly v součinnosti s odborníky, obcemi, dotčenými orgány a správci dopravní a technické infrastruktury. Již v roce 2012 byla zahájena průběžná spolupráce sběrem námětů, které byly podkladem pro zadání Zásad. Následovala setkání formou kulatých stolů ke klíčovým záměrům dopravní infrastruktury, výjezdní výrobní výbory k rozpracovaným zásadám, tematicky zaměřené konzultace a operativní jednání až po představení záměrů řešených v ZÚR JMK na poradách starostek a starostů obcí Jihomoravského kraje. Počítáme s tím, že během letošního roku se uskuteční veřejné projednávání návrhu Zásad územního rozvoje a v příštím roce budou vyhodnoceny výsledky tohoto projednávání a dojde k jejich vydání. Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje jsme připravili transparentně, otevřeně jsme své partnery průběžně o stavu prací informovali a jako první kraj v republice zveřejňujeme dokument na speciální internetové stránce. S návrhem zásad se může veřejnost podrobně seznámit prostřednictvím webové stránky www.zurka.cz , která bude spuštěna současně se zahájením projednávání ZÚR JMK a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území v pondělí 23. března,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

„V úvodním videu bude stručná informace pro každého o tom, co jsou zásady územního rozvoje. Pro rychlou orientaci bude sloužit webová aplikace „Záměry v obci", kde bude možné vyhledat informace o záměrech, které se dotýkají konkrétní obce. Jihomoravský kraj také nabízí možnost přímé elektronické komunikace. Prostřednictvím elektronického formuláře „Názory, připomínky" bude možné napsat do 7. května 2015 ke kterékoliv části dokumentace názor nebo připomínku. Všechny uplatněné názory a připomínky budou vypořádány a občané budou mít možnost se o způsobu vypořádání zpětně informovat. Pro ty, kdo si budou chtít podrobně prostudovat celou dokumentaci, je na této webové stránce zveřejněno její úplné znění. Konkrétně tak umožníme spolupodílení veřejnosti na rozhodovacím procesu veřejné správy o věcech, které se týkají daného území. Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje se po vydání stanou územně plánovací dokumentací kraje, která bude závazná pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území,“ zdůraznil radní Antonín Tesařík.

Zásady územního rozvoje po vydání stanoví zejména účelné a hospodárné uspořádání území kraje, řeší obsluhu území dopravní a technickou infrastrukturou a životní prostředí. Navrhují se v nich záměry, které ovlivňují území více obcí, jako např. dálnice, rychlostní silnice, železnice, elektrické vedení atd. Ve většině případů se přitom nejedná o záměry nové. Cílem je dosažení obecně prospěšného souladu veřejných nadregionálních, regionálních a místních zájmů na rozvoji území.
Úvodní video se stručnou informací o Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje je ke stažení na http://ow.ly/KswuG