Informace č.j.: JMK 102305/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
 
 
Čj.:                              SpZn.:                                      Vyřizuje/linka                                 Brno
JMK  102305/2007        S-JMK 94047/2007 OKP            Mgr. Klusáčková/541651234            31.7.2007                                      
 
 
Žádost o informace dle zákona 106/99 předání odvolání (para 16) re: Žádost o informace dle zákona 106/99 – sdělení k R43 - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 16. 7. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 předání odvolání (para 16) re: Žádost o informace dle zákona 106/99 – sdělení k R43“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti uvádíte: „žádáme Vás o:
a) zaslání kopie Vašeho sdělení,  s kterým jste odeslali odvolacímu orgánu námi podané odvolání k nevyřízené a níže připojené žádosti o informace,
b) zaslání kopie doručenky, kterou bylo potvrzeno doručení sdělení dle bodu a) odvolacímu orgánu,
c) pokud došlo v souvislosti předmětnou stížností k výměně jakékoliv korespondence, a to za období do plné odpovědi na tuto žádost o informaci, tak požadujeme předat tuto korespondenci v kopii,
d) pokud dojde do úplné odpovědi na tuto žádost o informaci k jednání s nadřízeným orgánem, tak požadujeme sdělit, kdo, kdy, s kým, kde a s jakým výsledkem o níže připojené žádosti o informace a o této žádosti o informace jednal a současně požadujeme předat kopii veškeré korespondence v souvislosti s tímto jednáním,
e) pokud ve spise k níže připojené žádosti o informace jsou jiné dokumenty než naše podaná žádost, odpověď povinného subjektu a doručenka, naše stížnost podle ust. para 16a a sdělení povinného subjektu odeslané odvolacímu orgánu a doručenka, požadujeme předat kopie všech ostatních dokumentů uložených ve spise.“
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
 
k písm. a) Žádosti:
 
V příloze zasíláme kopii přípisu Jihomoravského kraje ze dne 2.5.2007 č.j. JMK 57818/2007 s názvem „Postoupení odvolání“, včetně přílohy – „Korespondence s Ministerstvem dopravy“, tj. dopis Ing. Jiřího Crhy, ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje, ze dne 12.4.2007 č.j. JMK 42693/2007, dopis Ministerstva dopravy ze dne 26.4.2007 č.j. 352/2007-910-IPK/3, dopis Ministerstva dopravy č.j. 352/2007-910-IPK/2 včetně přílohy, v nichž byly anonymizovány osobní údaje (viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje).
 
Není poskytována druhá příloha – Korespondence s Ředitelstvím silnic a dálnic, neboť jde o písemnosti, které byly Vašemu občanskému sdružení povinným subjektem poskytnuty, tedy jde o informace, které máte prokazatelně k dispozici (viz přípis Jihomoravského kraje ze dne 5.4.2007 č.j. JMK 46246/2007 s názvem „Sdělení k R 43 – poskytnutí informace“).
 
 
k písm. b) Žádosti:
 
V příloze zasíláme kopii doručenky, kterou bylo potvrzeno doručení sdělení dle bodu a) odvolacímu orgánu.
 
 
k písm. c) Žádosti:
 
V dané věci nebyla podána žádná „předmětná stížnost“, povinný subjekt proto nemá v souvislosti s ní žádnou korespondenci.
 
 
k písm. d) Žádosti:
 
V dané věci se žádný zaměstnanec Jihomoravského kraje zařazený do Krajského úřadu Jihomoravského kraje nezúčastnil žádného jednání s nadřízeným orgánem, nemáme proto v této souvislosti žádnou korespondenci.
 
 
k písm. e) Žádosti:
 
V příloze zasíláme kopie „všech ostatních dokumentů uložených ve spise“, s výjimkou „podané žádosti, odpovědi povinného subjektu a doručenky, stížnosti podle ust. para 16a a sdělení povinného subjektu odeslané odvolacímu orgánu a doručenky“, a to:
 
-         interní sdělení odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 20.3.2007, bez č.j., s názvem „Žádost o spolupráci“, předáváno bez přílohy, kterou je žádost Vašeho občanského sdružení o poskytnutí informace ze dne 18.3.2007 zde uvedená (máte prokazatelně k dispozici),
-         sdělení „Oznámení o prodloužení lhůty“ ze dne 23.3.2007 č.j. JMK 36564/2007, adresované Vašemu občanskému sdružení, včetně doručenky,
-         interní sdělení (e-mail) odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 21.3.2007, bez č.j.,
-         interní sdělení odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 22.3.2007, bez č.j.,
-         interní sdělení (e-mail) odboru vnějších vztahů Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 21.3.2007, bez č.j.,
-         interní sdělení (e-mail) odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 21.3.2007, bez č.j.,
-         interní sdělení (e-mail) odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 22.3.2007, bez č.j.,
-         interní sdělení (e-mail) odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 22.3.2007, bez č.j.,
-         interní sdělení odboru ekonomického (e-mail) Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 22.3.2007, bez č.j.,
-         interní sdělení (e-mail) odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 22.3.2007, bez č.j., s anonymizovanými osobními údaji (viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje),
-         interní sdělení odboru majetkového Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 22.3.2007, bez č.j.,
-         interní sdělení útvaru interního auditu Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 23.3.2007, bez č.j.,
-         interní sdělení odboru Krajského živnostenského úřadu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, ze dne 23.3.2007, bez č.j.,
-         interní sdělení(e-mail) odboru správního a organizačního Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 26.3.2007, bez č.j.,
-         interní sdělení odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 22.3.2007, bez č.j.,
-         interní sdělení odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 22.3.2007, bez č.j.,
-         interní sdělení odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 22.3.2007, bez č.j.,
-         interní sdělení odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 23.3.2007, bez č.j.,
-         interní sdělení (e-mail) odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 26.3.2007, bez č.j., s anonymizovanými osobními údaji (viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje),
-         interní sdělení odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 26.3.2007, bez č.j., s anonymizovanými osobními údaji (viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje),
-         Přípis občanského sdružení Občané brněnské aglomerace proti dálničním průtahům svým městem ze dne 20.4.2007, s názvem „Odvolání proti nevyřízené žádosti o informace dle zákona 106/99 – k Rozhodnutí č.j. JMK 46086/2007 – „sdělení k R43“,  s potvrzením o přijetí Krajským úřadem Jihomoravského kraje,
-          přípis Jihomoravského kraje ze dne 2.5.2007 č.j. JMK 57818/2007, s názvem „Postoupení odvolání“, s potvrzením o přijetí Ministerstvem vnitra ČR, včetně doručenky,
-         Přípis Jihomoravského kraje ze dne 15.5.2007 č.j. JMK 63481/2007 s názvem „Oznámení o postoupení odvolání“, včetně doručenky,
-         Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR ze dne 18.5.2007 č.j.: ODK-1245/2-2007, s potvrzením o přijetí Krajským úřadem Jihomoravského kraje,
-         Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR ze dne 18.5.2007 č.j.: ODK-1245/2-2007, s doložkou právní moci, včetně doručenky,
-         Záznam Ministerstva vnitra ČR s názvem „Obsah spisu č.j. ODK-1245/2-2007,
-         Přípis Ministerstva vnitra ČR ze dne 28.5.2007 č.j.: ODK-1245/2-2007 – vrácení spisu S-JMK 36564/2007 /OKP Krajskému úřadu Jihomoravského kraje,
-         Sběrný arch spisu Krajského úřadu Jihomoravského kraje S-JMK 36564/2007 /OKP.
 
V případě zbývajících písemností evidovaných ve spisu Krajského úřadu Jihomoravského kraje S-JMK 36564/2007/OKP jde o písemnosti předané povinnému subjektu Vaším občanským sdružením a dále o písemnosti, které byly Vašemu občanskému sdružení poskytnuty povinným subjektem, tedy jde o informace, které máte prokazatelně k dispozici.
 
Povinný subjekt nemá žádné další Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                               vedoucí odboru kontrolního a právního