Informace č.j.: JMK 93048/2007

Jihomoravský kraj

Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

                Čj.                                            SpZn.                                       Vyřizuje/linka                              Brno

JMK 93048/2007                     S-JMK 93048/2007 OSO         Mgr. Kovářová/541658855                 24. 7. 2007                                   

                                                                                                                               

 

 

 

Žádost  o informace dle zákona 106/99 – zvukový záznam z 18 ZJMK - poskytnutí informace

 

 

            dne 12. 7. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném  přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – zvukový záznam z 18 ZJMK“ (dále jen „Žádost“).

 

Dle Žádosti žádáte o předání:

a)      v elektronické verzi zvukový záznam z 18 zasedání Zastupitelstva JMK

b)      v elektronické verzi kopii přepisu záznamu z 18 zasedání Zastupitelstva JMK

a to oboje na stejném CD-ROM.

 

            V příloze Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., zasíláme Vámi požadovaný zvukový záznam z 18. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve formátu *.mp3.

 

 K části b) žádosti sdělujeme následující:

Krajský úřad disponuje vždy pouze zvukovým záznamem z jednání Zastupitelstva Jihomoravského kraje a tudíž nemá k dispozici doslovný přepis zvukového záznamu z 18. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje. Z žádného právního předpisu nevyplývá pro povinný subjekt povinnost vyhotovovat přepis zvukového záznamu z jednání zastupitelstva.

 

Dle ustanovení odst. 3 § 4 zákona č. 106/1999 Sb. nejsou povinné subjekty povinny měnit formát nebo jazyk informace, pokud by taková změna byla pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží; v tomto případě vyhoví povinný subjekt žádosti tím, že poskytne informaci ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena. Dle názoru povinného subjektu jsou v tomto případě splněny podmínky uvedeného ustanovení, a proto Vám poskytujeme pouze zvukový záznam z 18. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje na přiloženém nosiči CD. Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje je zveřejněn na internetových stránkách Jihomoravského kraje v části Volené orgány/Zastupitelstvo JMK/Zápisy za zasedání.

 

            S  pozdravem

 

 

 

                                                                                      JUDr. Lenka Cundová

                                                                      vedoucí odboru správního a organizačního

                                                                            zastoupená Mgr. Petrou Kovářovou, v.r.

 

                                                                                  

Přílohy: dle textu