TK 27. 7. 2007

Tisková konference 27. července 2007

 

Na tiskové konferenci informoval hejtman Stanislav Juránek o soutěži  Vesnice roku, člen Rady JMK Jan Letocha přiblížil zakázku „Zlatá chuť jižní Moravy 2007“ a ředitel Krajského úřadu JMK Jiří Crha hovořil o situaci v obci Bukovinka, jmenování nové ředitelky Nemocnice Břeclav, zřízení odboru investic a o soutěži na vytvoření Manuálu jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje. Hostem tiskové konference byl také starosta města Kyjov František Lukl, který představil folklorní festival Slovácký rok. Více informací o této akci zájemci naleznou na www.slovackyrok.cz .

 

         

Dotace pro nejlepší obce krajského kola soutěže Vesnice roku

 

         

           Rada   Jihomoravského kraje na své schůzi dne 26. července 2007 doporučila Zastupitelstvu Jihomoravského kraje  schválit poskytnutí dotací na rozvoj obce:

-          vítězné obci krajského kola soutěže „Vesnice roku 2007“ Terezín (okres Hodonín) ve výši 500.000,- Kč,

-          obci Tvarožná Lhota (okres Hodonín) oceněné zelenou stuhou v krajském kole soutěže „Vesnice roku 2007“ ve výši 100.000,- Kč,

-          obci Cetkovice (okres Blansko) oceněné modrou stuhou v krajském kole soutěže „Vesnice roku 2007“ ve výši 100.000,- Kč,

-          obci Jevišovka (okres Břeclav) oceněné diplomem za vzorné vedení obecní knihovny v krajském kole soutěže „Vesnice roku 2007“ ve výši 50.000,- Kč, 

-          obci Dambořice (okres Hodonín) oceněné diplomem za vzorné vedení kroniky v krajském kole soutěže „Vesnice roku 2007“ ve výši 50.000,- Kč, 

-          obci Blatnička (okres Hodonín) oceněné diplomem za rozvíjení lidových tradic v krajském kole soutěže „Vesnice roku 2007“ ve výši 50.000,- Kč, 

-          obci Hnanice (okres Znojmo) oceněné Fulínovou cenou za kvalitní květinovou výzdobu v krajském kole soutěže „Vesnice roku 2007“ ve výši 50.000,- Kč,

-          obci Ostrovánky (okres Hodonín) za obnovu místního lidového kroje ve výši 20.000 Kč,

-          obci  Rakvice (okres Břeclav) za komplexní podporu spolkové činnosti zejména v oblasti sportu ve výši 20.000 Kč,

-          obci Kozárov (okres Blansko) za systematickou podporu podmínek pro rekreaci a sportovní činnost ve výši 20.000 Kč,

-          obci Rašov (okres Brno-venkov) za ojedinělý počin spočívající v elektronickém zpřístupnění obecní kroniky ve výši 20.000 Kč,

-          obci Násedlovice (okres Hodonín) za dlouhodobou podporu včelařství a volnočasových aktivit ve výši 20.000 Kč.

Vítěz krajského kola postupuje do kola celostátního. Obec z nynějšího Jihomoravského kraje se v historii stala již celkem pětkrát celostátním vítězem soutěže Vesnice roku. V prvním ročníku v roce 1995 to byla obec Telnice (okres Brno-venkov), v roce 1996 obec Vratěnín (okres Znojmo), v roce 1999 obec Olešnice (okres Blansko), v roce 2000 obec Sloup (okres Blansko) a v roce 2005 obec Bořetice (okres Břeclav). Vítězi jihomoravského krajského kola se v předcházejících letech staly následující obce: Hroznová Lhota (2001), Blatnička (2002), Želetice (2003), Sivice (2004), Bořetice (2005) a Kobylí (2006).

V letošním roce se přihlásilo do soutěže 12 obcí z Jihomoravského kraje, což je o 10 méně než v loňském ročníku. Jedním z důvodů byla jistě skutečnost, že letos se nemohly přihlásit obce se statutem města ani městyse. Krajská hodnotitelská komise v rámci hodnocení najezdila a nachodila v terénu kolem 600 km, dále opět nasbírala velké množství dojmů a přesvědčila se, že společenský život a pospolitost na vesnicích v Jihomoravském kraji skutečně není žádnou frází. Všechny zúčastněné obce, přestože mají různou velikost (počet obyvatel nejmenší obce byl 118 obyvatel a největší měla 2 197 obyvatel), odlišné podmínky jak přírodní tak rozvojové, přispěly do soutěže svojí jedinečností a mohou se pochlubit úspěchy v různých oblastech. V souladu s pravidly soutěže lze však udělit jen určitý počet cen dle počtu zúčastněných obcí, proto bylo pro hodnotitelskou komisi velmi obtížné vybrat jen několik nejlepších. V letošním ročníku zaznamenala komise opět vysokou úroveň soutěžících a je nutno zdůraznit, že nejen vítězové, ale i obce, které neobdržely žádnou z cen a které také skvěle prezentovaly své úspěchy, mohou být příkladem pro ostatní a jsou chloubou Jihomoravského kraje. Více informací o soutěži je na: http://vesniceroku.obce.cz/ .

 

 

 

 

Zlatá chuť jižní Moravy

 

          

 

 Rada   Jihomoravského kraje na své schůzi dne 26. července 2007 vybrala jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zlatá chuť jižní Moravy 2007 nabídku uchazeče SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s. r. o., se sídlem Špitálka 41, 660 18 Brno.

           Předmětem veřejné zakázky je uspořádání soutěže „Zlatá chuť jižní Moravy 2007“. Hlavním úkolem projektu je vytvoření soutěže, která by sloužila k propagaci potravin a potravinářských výrobců působících na území Jihomoravského kraje s důrazem na typické regionální produkty. Náklady na realizaci této veřejné zakázky budou činit 952 000,- Kč včetně DPH.

 

          

 

Návrh na vyhlášení volen v obci Bukovinka

 

          

Ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje Ing. Jiří Crha zaslal Ministerstvu vnitra ČR návrh místostarosty, pověřeného výkonem pravomocí starosty, na vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce Bukovinka (okres Blansko). Důvodem je skutečnost, že zde odstoupili z funkce 3 členové zastupitelstva i jejich náhradníci a počet členů zastupitelstva obce tak klesl na 4. To je méně než minimální počet stanovený zákonem a podle § 58 odst. 1 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, důvod pro konání nových voleb.

Zastupitelé za Nezávislé obce Bukovinka odstoupili dne 3. července 2007 a náhradníci, kterým po nich vznikl mandát člena zastupitelstva, dne 8. července 2007. Nastane-li důvod pro konání nových voleb, zašle prostřednictvím krajského úřadu starosta dotčené obce návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce ministerstvu vnitra do 30 dnů ode dne, ve kterém tento důvod vznikl. Nové volby vyhlásí ministr vnitra do 30 dnů po obdržení návrhu.

Vzhledem k tomu, že v obci nepůsobí starosta, bude jeho úkoly stanovené zákonem o volbách do zastupitelstev obcí plnit ředitel krajského úřadu (např. stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise, jmenování jejího zapisovatele a svolání prvního zasedání, zveřejnění oznámení o době a místu konání voleb, dodání hlasovacích lístků voličům).

 

 

Jmenování ředitelky Nemocnice Břeclav

 

Rada Jihomoravského kraje (RJMK) na své schůzi dne 26. července 2007 vzala na vědomí výsledky výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace, a jmenovala MUDr. Janku Bambasovou s účinností od 1. srpna 2007 na místo ředitelky nemocnice Břeclav, příspěvková organizace.

RJMK jmenuje a odvolává ředitele příspěvkových organizací Jihomoravského kraje. Výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky nemocnice Břeclav, příspěvková organizace, vyhlásila RJMK na své schůzi dne 24. května 2007. Předcházející ředitelka nemocnice MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA, se vzdala pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace dnem 30. dubna 2007. RJMK vzala toto rozhodnutí na vědomí na své schůzi dne 26. dubna 2007 a současně s účinností od 1. května 2007 pověřila MUDr. Bambasovou zastupováním dočasně neobsazeného místa ředitele/ředitelky Nemocnice Břeclav do doby obsazení tohoto místa jmenováním na základě výběrového řízení. MUDr. Bambasová dosud v břeclavské nemocnici působila jako náměstkyně pro LPP a primářka gynekologicko porodnického oddělení.

 

 

 

Zřízení odboru investic

 

          

 

Od července 2007 byl na Krajském úřadě Jihomoravského kraje nově vytvořen odbor investic. Odbor se skládá ze dvou oddělení – oddělení veřejných zakázek a oddělení realizace investic – a má 12 pracovních míst. Agenda i funkční místa byly v naprosté většině přesunuty z jednotlivých odborů krajského úřadu, které dosud tuto činnost zajišťovaly. Limit zaměstnanců krajského úřadu pro rok 2007 se tak nezvyšuje.

Cílem je nastavit jednotný a funkční systém pro realizaci investic. Místa vedoucího odboru investic i vedoucích oddělení jsou v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků, obsazována na základě výsledků výběrového řízení.

Krajský úřad Jihomoravského kraje se v současnosti dělí na 18 odborů a útvar interní audit, limit zaměstnanců pro r. 2007 je 618.

 

          

 

 

Soutěž na vytvoření Manuálu jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje

 

Jihomoravský kraj vyhlásil dvoukolovou neanonymní veřejnou soutěž na vytvoření Manuálu jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje. Manuál jednotného vizuálního stylu musí vytvářet podmínky pro pozitivní vnímání Jihomoravského kraje a identifikovat se s územím regionu a jeho tradicemi.

Obsahem soutěžního díla v prvním kole bude:

1)     značka a logotyp (Značka bude sestávat z grafického symbolu a logotyp ze slovního označení Jihomoravský kraj.)

2)      značka a logotyp s heraldickým znakem

3)      základní a doplňkové písmo

4)      vizitka

5)      obálka a dopisní papír hejtmana

6)      dopisní papír krajského úřadu pro samostatnou působnost (barevná i černobílá varianta)

7)      univerzální prezentace Power-Point – titulní a další strana

8)      potisk CD

 

Obsahem soutěžního díla v druhém kole bude rozpracování soutěžního díla v rozsahu uvedeném v příloze podmínek soutěže. Účastníkem soutěže může být kterákoliv fyzická a právnická osoba, s výjimkou zaměstnanců vyhlašovatele, členů hodnotící komise a osob blízkých členům hodnotící komise. Soutěžící předloží vyhlašovateli v prvním kole soutěžní dílo splňující požadavky pro první kolo soutěže a řádně vyplněnou písemnou přihlášku nejpozději do 14. září 2007 do 13.00 hod. Úplné znění podmínek soutěže včetně příloh je zveřejněno na webu Jihomoravského kraje v části Informace – Spolupráce, soutěže, výzvy.