Informace č.j.: JMK 93052/2007

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Č.j.                                          SpZn..                                                   Vyřizuje/linka                                V Brně

JMK  93052/2007               S-JMK  93052 /2007 OKP              Dzúrová/1243                                 23.7.2007

 

 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Vážení,

 

            dne 12.7.2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – Podnět podle zákona o krajích-ombudsman potvrdil pochybení pro R52 a územní plán Břeclavska – jakou nápravu lze očekávat?“ (dále jen „Žádost“). Součástí žádosti byl i podnět adresovaný hejtmanovi JMK s názvem „podnět podle zákona o krajích – ombudsman potvrdil pochybení pro R52 a územní plán Břeclavska – jakou nápravu lze očekávat?“.

V Žádosti jste požadovali: 

„a) předat úplný materiál (košilka, důvodová zpráva a přílohy) předložený do Rady v souvislosti s předmětným závěrečným kritickým stanoviskem ombudsmana z 26.dubna 2007

b)  předat úplný materiál (košilka, důvodová zpráva a přílohy) předložený do Rady v souvislosti s našim níže připojeným podnětem

c) předat úplný materiál (košilka, důvodová zpráva a přílohy) předložený do Zastupitelstva v souvislosti s našim níže připojeným podnětem

d) předat úplný materiál (košilka, důvodová zpráva a přílohy) předložený do Zastupitelstva dle Vaší odpovědi č.j. JMK 62008/2007 datovanou 21.5.2007 v souvislosti s našim níže připojeným podnětem“.

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:

 

K písm. a)

Do Rady JMK nebyl předložený žádný materiál, kterým by byla Rada JMK seznámena s předmětným závěrečným stanoviskem veřejného ochránce práv ze dne 26.4.2007.

 

 

K písm. b)

Do Rady JMK nebyl předložený žádný materiál, kterým by byla Rada JMK seznámena s Vaším výše uvedeným  podnětem.

 

K písm. c)

Do Zastupitelstva JMK nebyl předložený žádný materiál, kterým by byl Zastupitelstvu JMK předložen k projednání Váš výše uvedený podnět.

 

K písm. d)

S obsahem stanoviska KrÚ JMK k závěrečnému stanovisku veřejného ochránce práv ve věci výstavby kapacitního spojení Brna a Vídně ze dne 26.4.2007 byli zastupitelé Jihomoravského kraje seznámeni na 18. zasedání dne 14.6.2007, v rámci bodu Informativní zprávy,  Informativní zpráva - Rychlostní silnice R52 a Územní plán velkého územního celku Břeclavska. Tento materiál Vám již byl předán sdělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 4.7.2007, č.j.: JMK 89377/2007 (tyto informace máte prokazatelně k dispozici a nejsou Vám tudíž opětovně zasílány).

 

 

                        S pozdravem

 

 

 

Mgr. Martin Mikš

vedoucí odboru kontrolního a právního