Informace č.j.: JMK 92560/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
Čj.                                         SpZn.                                                 Vyřizuje/linka                                      Brno
JMK 92560/2007                     S-JMK 92560/2007 OKP         Mgr. Klusáčková/541651234                              25.7. 2007                                     
 
 
117 RJMK bod 39 - poskytnutí informace
 
 
            Vážený pane,
 
            dne 12.7.2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – 117 RJMK bod 39“ (dále jen „Žádost“).
 
            Dle Žádosti žádáte o „zaslání elektronické kopie kompletního materiálu
(tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 39 na 117. zasedání RJMK
“.
 
 
            V příloze Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., předáváme v elektronické podobě Vámi požadované informace, tedy kompletní materiál předložený k bodu 39 na 117. schůzi Rady Jihomoravského kraje („Korespondence s MD“), a to:
-         titulní list (viz dikce Žádosti „tzv. košilka“),
-         důvodovou zprávu,
-         přílohu č. 1 předmětného materiálu, kterou je dopis „Korespondence s MD ve věci Operačního programu Doprava – dva různé dopisy JMK 64204/2006 z 23.5.2006 –poskytnutí informace“ (v daném případě byly anonymizovány zde obsažené osobní údaje – viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje).
 
            Není předávána příloha č. 2 předmětného materiálu, kterou je podání občanského sdružením „Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“ s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 - Korespondence s MD ve věci Operačního programu Doprava – dva různé dopisy JMK 64204/2006 z 23.5.2006“. V daném případě jsou naplněny podmínky ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. s tím, že výše uvedeným občanským sdružením nebyl k dnešnímu dni udělen souhlas k poskytnutí informace (viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje). Pokud bude ze strany občanského sdružení „Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“ souhlas k poskytnutí informace udělen, bude Vám tato požadovaná informace poskytnuta dodatečně.
 
 
            S pozdravem
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
Přílohy: dle textu