Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje

Projekt „Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje“

V souvislosti s přípravou území Jihomoravského kraje na nové programové období 2014+ připravil Jihomoravský kraj projekt „Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje“. Cílem projektu bylo informovat instituce a organizace, které mají v novém programovém období žádat o finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) o novinkách v programovém období 2014+, připravenosti operačních programů. V neposlední řadě bylo cílem projektu také sdílet pozitivní i negativní zkušenosti spojené s přípravou a realizací projektů v programovém období 2007-2013.

Klíčové aktivity projektu:

1. Vzdělávání za účelem přípravy území Jihomoravského kraje na programové období 2014+

Vzdělávací cyklus byl rozdělen do pěti tematických modulů, které byly zaměřeny na:

  • obecné informace o programovém období 2014+ a přenos dobré i špatné praxe z programového období 2007-2013,
  • projektové a strategické řízení,
  • finanční řízení,
  • podpora De minimis a veřejné zakázky,
  • příprava modelových projektových žádostí.

2. Zpracování Regionálního akčního plánu SRR ČR pro území Jihomoravského kraje (RAP)

V projektu byl na základě průzkumu absorpční kapacity území JMK, kterou provádí zaměstnanci odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje, zpracován dokument navrhující strukturu aktivit, které chtějí aktéři v území Jihomoravského kraje v novém programovém období realizovat. Dokument projedná Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. RAP by měl sloužit jako podklad pro řídící orgány při vyhlašování územně a tematicky cílených výzev.

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu Jihovýchod.