inofrmace č.j.: JMK 92555/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                Čj.                                              SpZn.                                         Vyřizuje/linka                                 Brno
      JMK 92555/2007                     S - JMK 92555/2007 OKP                Mgr. Doleželová/541651213                   23. 7. 2007                                      
 
 
„124 RJMK bod 8“ - poskytnutí informace
 
 
            dne 12. 7. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – 124 RJMK bod 8“ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti požadujete „zaslání elektronické kopie kompletního materiálu
(t.j. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 8 na 124.  zasedání RJMK
“.
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že Vámi požadované informace povinný subjekt nemá. Bod 8 s názvem „Hrazení nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“ byl z programu 124. schůze Rady Jihomoravského kraje konané dne 12. 7. 2007 stažen. K tomuto bodu tudíž nebyly předloženy žádné materiály.
 
 
            S pozdravem
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního