Registr smluv

REGISTR SMLUV

Všechny státní a veřejnoprávní instituce, územně samosprávné celky, státní podniky, právnické osoby, v nichž má většinovou majetkovou účast stát nebo územní samosprávný celek a další instituce mají od 1. 7. 2016 povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy a objednávky s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH v registru smluv (dále jen "smlouvy"). Smlouvy musí být publikovány v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat.

Registr smluv je informačním systémem zřízeným podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který je veřejně dostupný ZDE (nové okno). Od 1. 7. 2017 je zveřejnění v registru smluv podmínkou účinnosti těchto smluv.

Smlouvy je možné zveřejnit pomocí připravených formulářů z prostředí Portálu veřejné správy nebo přímo odesláním předepsaných metadat a smlouvy do datové schránky Registru smluv. Za předpokladu, že splňují podmínky pro povinné uveřejňování, je nezbytné uveřejňovat smlouvy uzavřené od 1. 7. 2016 včetně. Smlouvy je nutné v registru smluv uveřejnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejich uzavření. Tuto lhůtu lze zpočátku při uveřejňování beze zbytku využít, neboť ustanovení zákona o registru smluv, podle kterých bude účinnost smluv podmíněna právě jejich uveřejněním, nabývají účinnosti až za rok, tedy 1. července 2017. Vice na http://www.mvcr.cz/clanek/registr-smluv.aspx (nové okno). 

ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK E-ZAK

Od 1. ledna 2015 Jihomoravský kraj v rámci transparentnosti a otevřenosti nabízel další informační zdroj pro veřejnost s názvem REGISTR SMLUV. Zde byly k dispozici na jednom místě jak smlouvy s finančním plněním od částky 50 tisíc Kč bez DPH výše a dále též veškeré objednávky a faktury k nim přináležící. Registr smluv byl realizován na již hojně navštěvovaném systému Veřejných zakázek Jihomoravského kraje – Profil zadavatele a jeho příspěvkových organizací.

REGISTR SMLUV Jihomoravského kraje (nové okno) nabízel informace o veškerých smlouvách, objednávkách a fakturách s finančním plněním od částky 50 tisíc Kč bez DPH výše za období od 1. ledna 2015 do 30. června 2016.

Od 1. července 2016 je REGISTR SMLUV Jihomoravského kraje nahrazen Registrem smluv Ministerstva vnitra ČR zřízeným nabytím účinnosti zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Informace o Registru smluv Ministerstva vnitra jsou uvedeny v odstavcích výše.