V Brně proběhlo druhé jednání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje

V brněnském sídle Jihomoravského kraje se 12. prosince 2014 pod vedením hejtmana Michala Haška sešli významní aktéři z území Jihomoravského kraje, aby společně diskutovali klíčové aktivity pro nové programové období 2014-2020, a to na platformě Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK).

Šlo o první jednání ve složení, které zahrnuje významné zástupce z municipálního, neziskového, akademického, hospodářského a sociálního sektoru dle schváleného statutu RSK JMK.

K hlavním tématům jednání patřila příprava území Jihomoravského kraje na čerpání z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v programovém období 2014-2020 a zpracování tzv. Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje, který zakotvuje potřeby území a prioritní aktivity, na které by mohly subjekty z území kraje čerpat finanční prostředky z ESIF.

O závěrech, ke kterým RSK JMK dospěla, bude informovat zvolený zástupce RSK JMK Michal Hašek Národní stálou konferenci, která je složena ze zástupců Regionálních stálých konferencí, řídících orgánů jednotlivých operačních programů a subjektů, které mají republikovou působnost. Tyto informace přispějí k průběžnému vypisování konkrétních specifických výzev, které reflektují aktuální potřeby tematického a územního zaměření kraje.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK