Informace č.j.: JMK 93140/2007

Jihomoravský kraj

Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č.j.                                              Sp.Zn.                                                            Vyřizuje/linka                                    Brno

JMK 93140/2007                       S-JMK 93140/2007/ OSO                             Mgr. Koníček/541658854                18. 7. 2007

 

 

Metodický pokyn ředitele - poskytnutí informace

            dne 14. 7. 2007 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání elektronické kopie:

a)      „pokynu ředitele 6/03 pravidla pro zadávání zakázek“

b)      „všech následných platných pokynů ředitele měnících a nahrazujících pokyn ředitele 6/03 – pravidla pro zadávání zakázek, a to až po pokyn platný ke dni odpovědi na tuto žádost“.

 

V příloze Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme elektronickou kopii:

-          Metodického pokynu č. 6/03 ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek menšího rozsahu (neplatný)

-          Dodatku č. 1 k metodickému pokynu č. 6/03 ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje (neplatný)

-          Metodického pokynu č. 5/04 ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje – Pravidla pro zadávání zakázek menšího rozsahu (neplatný)

-          Metodického pokynu č. 5/05 ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje – Postup při zadávání zakázek jednotlivými odbory Krajského úřadu Jihomoravského kraje (neplatný)

-          Směrnice č. 10/06 – Zadávání veřejných zakázek odborů a veřejných zakázek na provoz (neplatná)

-          Interního normativního aktu KrÚ JMK č. 18/INA-KrÚ – Zadávání veřejných zakázek odborů a veřejných zakázek na provoz

 

            S pozdravem

 

 

JUDr. Lenka Cundová, v.r.

vedoucí odboru správního a organizačního

 

 

Přílohy: dle textu

 

                    DIČ                      Telefon            Fax                  E-mail                                                  Internet

70888337        CZ70888337        541658854      541652239      konicek.martin@kr-jihomoravsky.cz     www.kr-jihomoravsky.cz