Informace č.j.: JMK 95293/2007

Jihomoravský kraj

Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

Č.j.                                              Sp.Zn.                                                    Vyřizuje/linka                                            Brno

JMK 95293/2007                       S-JMK 83156/2007 OSO                      Mgr. Koníček/541658854                        18. 7. 2007

 

 

 

Bod č. 5 ze 123. schůze Rady Jihomoravského kraje – dodatečné poskytnutí informace

            dne 23. 6. 2007 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 5 na 123. zasedání RJMK“.

 

Na uvedenou žádost bylo odpovězeno přípisem ze dne 29. 6. 2007 č.j. JMK 83156/2007 na jehož základě byla v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytnuta elektronická kopie materiálu „Návrhy, připomínky a podněty Radě Jihomoravského kraje“ v rozsahu titulního listu (tzv. košilky), důvodové zprávy a přílohy č. 1, 2 a 3. Ve vztahu ke zbývající části materiálu, tj. příloze č. 4, informace nebyla poskytnuta v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu č.j. JMK 87013/2007 vedeného pod spisovou značnou S – JMK 83156/2007 OSO ze dne 29. 6. 2007 vydaného dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.

 

Po vydání rozhodnutí Krajského úřadu č.j. JMK 87013/2007 vedeného pod spisovou značnou
S – JMK 83156/2007 OSO ze dne 29. 6. 2007 bylo Krajskému úřadu doručeno sdělení Sdružení výtvarných umělců a teoretiků jihovýchodní Moravy, IČ 00546291, v němž toto sdružení vyslovilo souhlas s poskytnutím jeho sdělení s názvem „Nepřijetí dotace“, které tvořilo přílohu č. 4 materiálu předloženého k bodu č. 5 programu na 123. schůzi Rady Jihomoravského kraje.

 

S ohledem na výše uvedené a v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 106/1999 Sb. Vám dodatečně poskytujeme přílohu č. 4 materiálu předloženého k bodu č. 5 programu na 123. schůzi Rady Jihomoravského kraje, a to sdělení Sdružení výtvarných umělců a teoretiků jihovýchodní Moravy s názvem „Nepřijetí dotace“,.

 

            S pozdravem

 

 

 

JUDr. Lenka Cundová, v.r.

vedoucí odboru správního a organizačního

 

Přílohy: dle textu

 

                    DIČ                      Telefon            Fax                  E-mail                                                  Internet

70888337        CZ70888337        541658854      541652239      konicek.martin@kr-jihomoravsky.cz     www.kr-jihomoravsky.cz