TK 13. 7. 2007

Tisková konference 13. července 2007

 

Tiskové konference Jihomoravského kraje se zúčastnil hejtman Stanislav Juránek, který zde hovořil o dotacích Jihomoravského kraje pro místní akční skupiny a o dalších dotacích, o kterých rozhodla čtvrteční schůze Rady JMK, a upozornil novináře také na Výroční zprávu Jihomoravského kraje za rok 2006. I. náměstek hejtmana Milan Venclík informoval o ukončení projektu Vysokorychlostní internet pro obce Jihomoravského kraje 1. část a o Programu rozvoje sítě cyklistických komunikací v JMK. Ředitel Krajského úřadu JMK Jiří Crha novináře seznámil s 2. ročníkem Soutěže o ekologicky nejpříznivější provoz úřadu/instituce v Jihomoravském kraji a dodal podrobné informace k vydání Výroční zprávy kraje.

 

 

 

Dotace místním akčním skupinám v Jihomoravském kraji

 

Rada   Jihomoravského   kraje na své schůzi dne 12. července 2007 schválila poskytnutí dotací místním akčním skupinám v Jihomoravském kraji (tzv. MAS, viz následující seznam) za účelem pokrytí mzdových a cestovních nákladů pracovníků (i zpětnému pokrytí), pokrytí pronájmu a provozních nákladů stávajících prostor (i zpětnému pokrytí) v celkové částce 2,08 milionu korun. To vše za podmínky doložení  čerpání prostředků z EU a jejich využití.

 

MAS Strážnicko - 200 000 Kč

MAS Boskovicko PLUS - 150 000 Kč

MAS Mikulovsko o.p.s. – 200 000 Kč

MAS Moravský Kras, o.s. – 200 000 Kč

MAS Kyjovské Slovácko v pohybu – 200 000 Kč

MAS Za humnama – 130 000 Kč

MAS Partnerství venkova – 200 000 Kč

MAS Živé pomezí – Moravskokrumlovsko-Jevišovsko – 200 000 Kč

MAS Znojemské vinařství – 200 000 Kč

MAS Dolní Morava – 200 000 Kč

MAS Společná cesta – 200 000 Kč

 

Celkem: 2 080 000 Kč

 

 Místní akční skupiny jsou založeny na principu partnerství a spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru na místní úrovni a aktivních občanů. Tvoří je tedy zástupci obcí, místních podnikatelů, neziskových organizací.  Z právního hlediska se jedná o neziskové organizace (nejčastěji občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti). Území jednotlivých místních akčních skupin musí být celistvé a musí jej obývat mezi 10 a 100 tisíci obyvateli s vyloučením měst nad 25 tisíc obyvatel, přičemž každá obec může náležet pouze do jedné MAS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysokorychlostní internet pro obce Jihomoravského kraje, 1. část

 

  

 

 

 

 

V období od srpna 2006 do května 2007 realizoval Jihomoravský kraj  projekt „Vysokorychlostní internet pro obce Jihomoravského kraje, 1. část“, který byl spolufinancovaný v rámci Opatření 2.2, Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech Společného regionálního operačního programu.  Cílem projektu je zavedení vysokorychlostního, vyhrazeného a datově neomezeného internetového připojení do obcí Jihomoravského kraje.

Do projektu bylo na základě uzavřených dohod o partnerství na projektu zařazeno 75 obcí  situovaných v hospodářsky slabých a problémových regionech Jihomoravského kraje. Dodavatelem byla obchodní společnost GiTy  Nettrade, spol. s  r.o., se sídlem v Brně. Celkové skutečné náklady projektu dosáhly 30 248 585,- Kč, z toho činily evropské finanční zdroje 22 686 439,- Kč, státní rozpočet 3 024 858,- Kč a rozpočet kraje  4 537 288,- Kč.

V průběhu realizace projektu došlo vlivem vývoje komunikačních technologií ke změnám technických podmínek poskytování služeb vysokorychlostního internetu a 7 obcí, které měly již vyhovujícím způsobem připojení k internetu realizováno od projektu odstoupilo. Náhradní obce byly vybrány na základě jejich zájmu. Dalších 21 obcí si požádalo o dodání a instalaci WiFi zařízení pro vysokorychlostní datově neomezené internetové připojení osob. Uvedené změny se promítly do realizace projektu, který má tyto výstupy:

§         vypracování technického řešení „internetizace“ příslušných obcí Jihomoravského kraje do podrobností nezbytných pro realizaci a funkčnost systému internetového připojení a další navazující činnosti

§         vybudování otevřené vysokorychlostní regionální infrastruktury s připojením k síti Internet umožňující přenosovou neagregovanou (vyhrazenou) rychlost mezi dvěma přípojnými místy až 10 Mbps

§         dodávka a instalace 1 PC jako koncové stanice pro přístup do sítě Internet, 1 směrovače pro oddělení vnitřní sítě, 1 Switch 24 portů pro využití v každé z 75  obcí a 1 WiFi zařízení pro vysokorychlostní datově neomezené internetové připojení osob na území každé ze 71 obcí. Součástí dodávky PC je poskytnutí licencí k operačnímu programu Windows XP Professional, softwaru MS Office XP Professional s PowerPoint a antivirový software pro jejich instalaci na každý ze 75 dodaných PC. Součástí instalace PC je i instalace výše uvedeného SW

§         definování metodiky pro komunikační infrastrukturu a služby

§         zajištění přístupu do externí internetové sítě pro příslušné obce po dobu alespoň 5 let od vybudování vysokorychlostní regionální infrastruktury s připojením k síti Internet. Udržování technické způsobilosti zařízení a technologie pro možnost připojení k externí sítí Internet z území příslušných obcí, udržování technické způsobilosti zařízení a technologie pro možnost bezdrátového připojení k síti Internet na území vybraných obcí (WiFi zóny) po celou dobu trvání záruční doby včetně administrace připojení klientů přes WEB rozhraní a případné omezování přístupu do určitých oblastí Internetu - CONTENT FILTERING po dobu 5 let od dne zprovoznění a předání objednateli WiFi zóny v území poslední vybrané obce

§         provedení měření a kontroly technické specifikace pro projekt Vysokým učením technickým v Brně, fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav telekomunikací

§         vytvoření internetových informačních stránek pro projekt „Vysokorychlostní internet pro obce Jihomoravského kraje, 1. část“ - název portálu internetové prezentace - www.internet-jmk.cz, Ecommerce.cz, a. s., Vídeňská 55, Brno

§         vytvoření 0.5 funkčního pracovního místa na odboru informatiky Krajského úřadu Jihomoravského kraje

§         obce na základě uzavřené dohody s Jihomoravským krajem budou hradit cenu připojení k Internetu a zajišťují  v jejich prostorách přístupová místa pro bezplatné použití internetu občany. Provozní doba takového veřejného přístupového místa bude řízena městským nebo obecním úřadem. Občané si budou hradit případné připojení přes WiFi zařízení

Projekt byl oficiálně ukončen k  31.5.2007 a dnem 1.6.2007 byl zahájen plný provoz. V posledním červnovém týdnu proběhlo v Brně, Znojmě a Veselí nad Moravou pracovní setkání pracovníků kraje se všemi zástupci obcí, které se projektu účastnily jako partneři a po vzájemné výměně informací bylo shodně konstatováno, že jsou výstupy projektu přínosné pro rozvoj informačních a komunikačních technologií k využití  široké  veřejnosti.

 

 

 

 

 

Program rozvoje sítě cyklistických komunikací

 Na konferenci „Cykloturistika v Jihomoravském kraji“, která proběhla v  červenci 2006  byla účastníky (zástupci obcí, mikroregionů, Klubu českých turistů, podnikatelů a neziskových organizací působící v této oblasti) zdůrazněna nutnost zpracování dokumentu zaměřeného na rozvoj cykloturistiky a cyklistické dopravy na území Jihomoravského kraje s vazbou na sousední kraje a příhraniční oblasti pro následující období. Na základě tohoto podnětu byl v dubnu až červnu 2007 zpracován dokument Program rozvoje sítě cyklistických komunikací s minimálním kontaktem s motorovou dopravou v Jihomoravském kraji“ ( dále jen Program). Zpracovatelem bylo konsorcium tvořené Centrem dopravního výzkumu, Nadací Partnerství, Alternativním dopravním studiem Brno a Klubem českých turistů. Zpracování se aktivně účastnila pracovní  skupina  sestavená z pracovníků Krajského úřadu Jihomoravského kraje, zástupců municipalit a mikroregionů, které jsou aktivní v rozvoji cyklistiky.

Cílem toho Programu je definování toho, co je na území Jihomoravského kraje realizováno a co je potřeba v oblasti rozvoje cyklistické dopravy a cykloturistiky ještě vytvořit. Dále vymezení systému přípravy realizačních projektů z fondů EU, jejich financování, budování a následná správa, vytvoření prostoru pro komunikaci obcí, mikroregionů, místních akčních skupin, ostatních subjektů a Jihomoravského kraje na dané téma.

V době naplňování má být dokument přímým nástrojem k rozhodování, koordinaci, komunikaci, projednávání, monitorování, zajištění systému údržby a správy, včetně financování cyklistických komunikací a doplňkové infrastruktury a pro přípravu a realizaci projektů spolufinancovaných z finančních zdrojů ES v programovacím období 2007-2013, které jednoznačně povedou k zajištění rozvoje cyklistiky v kraji.

Jako hlavní byly v  počáteční fázi naplňování Programu navrženy pro rozvoj uvedené problematiky na území Jihomoravského kraje tyto klíčové priority:

  1. jasná politická podpora pro rozvoj  cyklistické dopravy a cykloturistiky ze strany Jihomoravského kraje
  2. ustanovení cyklokoordinátora na území kraje
  3. vytvoření dotačního titulu pro podporu cyklistiky
  4. rozvoj páteřní sítě mezinárodních cyklokoridorů a koordinace rozvoje krajských cyklokoridorů

 V období kdy dochází na území kraje k dynamickému rozvoji cykloturistiky je důležité, aby se do doby, než bude Program schválen ve volených orgánech Jihomoravského kraje, do procesu přípravy zapojila se svými podněty a náměty k návrhu dokumentu další veřejnost  se zájmem o danou problematiku působící na území JMK. Z toho důvodu je Program zveřejněn na internetových stránkách Jihomoravského kraje k veřejnému projednání http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=24197&TypeID=2

 

Připomínky ke zveřejněnému Programu lze zasílat do 15.srpna 2007 na Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno nebo na emailovou adresu keprt.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz .

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž o ekologicky nejpříznivější provoz úřadu/instituce  

 

 

 S velkým zájmem se setkal 2. ročník Soutěže o ekologicky nejpříznivější provoz úřadu/instituce v Jihomoravském kraji, který vyhlásil v rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje Ing. Jiří Crha. V termínu do 30. června 2007 se přihlásilo 50 úřadů (obecní, městské úřady, úřady městysů a městských částí, újezdní úřad vojenského újezdu) a 2 instituce veřejné správy (Kancelář veřejného ochránce práv a Nejvyšší státní zastupitelství), které sídlí na území Jihomoravského kraje. V prvním ročníku soutěže v r. 2006 to bylo 12 úřadů a 1 instituce.

Soutěž je v souladu s projektem EVVO „Podpora zeleného úřadování všech stupňů veřejné správy v Jihomoravském kraji“. Princip soutěže spočívá v zodpovězení otázek, které jsou zároveň hlavním kritériem pro vyhodnocení soutěže. Otázky např. zjišťují, zda má přihlášený koncepci, vizi nebo jiný strategický dokument pro oblast EVVO, kolik procent z rozpočtu je věnováno na péči o zeleň či zda přihlášený třídí odpad, podporuje cyklodopravu zaměstnanců a občanů nebo zda a kolik svých úředníků proškolil v oblasti EVVO.

Soutěž bude vyhodnocena ve dvou kategoriích - kategorie úřady a kategorie instituce Krajskou koordinační skupinou jmenovanou ředitelem krajského úřadu. Oceněn bude nejaktivnější úřad a instituce, a to předáním certifikátu ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje za podporu principů zeleného úřadování a propagaci ekologicky příznivého chování úřadu/instituce. Výsledky slavnostně vyhlásí ředitel krajského úřadu 2. října 2007.

Soutěž o ekologicky nejpříznivější provoz úřadu/instituce v Jihomoravském kraji se poprvé uskutečnila loni. Výsledky byly slavnostně vyhlášeny 12. září 2006. Ceny (výtvarné originály z dílny Ing. Michala Pavlovského) za 1. místo v kategorii „úřady“ převzaly Městský úřad Hodonín a Městský úřad Boskovice. V rámci kategorie „instituce“ se na 1. místě umístila Kancelář veřejného ochránce práv.

 

 

 

 

Výroční zpráva Jihomoravského kraje za rok 2006

  

Výroční zpráva za rok 2006 je druhá v historii Jihomoravského kraje (první vyšla loni, za rok 2005). Jde o jeden z výsledků aplikace modelu CAF na Krajském úřadu Jihomoravského kraje (CAF - Common Assessment Framework, do češtiny obvykle překládáno jako  Společný hodnotící rámec, je využíván jako nástroj napomáhající organizacím veřejného sektoru ke zlepšování výkonnosti a efektivnosti).

Obsah výroční zprávy:

-         Stručná charakteristika JMK

-         Struktura veřejné správy JMK (Zastupitelstvo JMK, Rada JMK, KrÚ JMK, Vize KrÚ JMK, činnosti odborů KrÚ JMK, atd.)

-         Organizace založené a zřízené JMK

-         Významné události a investiční akce JMK v roce 2006

-         Významné aktivity JMK spolufinancované ze zdrojů EU

-         Hospodaření JMK

Oproti předcházející výroční zprávě za rok 2005 byla doplněna kapitola zahrnující významné aktivity kraje spolufinancované ze zdrojů EU a rozšířena část věnovaná krajskému úřadu – zejména o podrobnější údaje o náplni práce jednotlivých odborů krajského úřadu a jejich konkrétních aktivitách v roce 2006. Výroční zpráva vyšla v počtu 450 ks.