Seminář Střední školství v Jihomoravském kraji

Školská komise Rady hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje uspořádala v Brně v pondělí 10. listopadu 2014 seminář o středním školství v regionu. Představitelé samosprávy, škol i institucí zabývající se vzděláváním a pracovním uplatněním seznámili odbornou veřejnost s aktuální situací ve školství a na trhu práce, s výsledky a přípravami projektů i s příklady dobré praxe.

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Stanislav Juránek společně s vedoucí odboru školství krajského úřadu Hanou Polákovou na úvod seznámili odbornou veřejnost s procesem optimalizace středních škol v kraji a s projekty podporující učňovské obory a odborné vzdělávání. Rámec celodenního semináře stanovil také příspěvek ředitele Odboru strategie a evropských záležitostí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Petra Černikovského týkající se strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 v kontextu středního vzdělávání.

Nechyběly ani související informace o situaci na trhu práce a v podnikatelském sektoru, stejně jako seznámení s aktuálními projekty realizovanými na středních školách i záměry budoucích projektů v oblasti vzdělávání. „Jihomoravský kraj jako zřizovatel středních škol si je vědom své odpovědnosti za vytvoření podmínek pro kvalitativní rozvoj vzdělávání zejména v oblasti materiálního zabezpečení. Ukázalo se, že v tomto směru postupujeme v souladu se strategií 2020,“ shrnul radní Jiří Janda a zároveň upozornil na hlavní závěry, které byly na semináři přijaty:

- Jihomoravský kraj jako zřizovatel středních škol bude i nadále vytvářet podmínky pro jejich kvalitativní rozvoj zejména podporou přírodovědného a technického vzdělávání, podporou učňovského vzdělávání, podporou spolupráce škol se zaměstnavateli. Při tvorbě strategických dokumentů bude vycházet ze strategie MŠMT 2020 a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky. Dále bude vycházet ze Strategie rozvoje Jihomoravského kraje, Strategie rozvoje lidských zdrojů a Krátkodobého realizačního plánu Strategie lidských zdrojů.

- Jihomoravský kraj bude i nadále v úzké součinnosti s Úřadem práce a hospodářskými komorami mapovat zaměstnavateli požadované obory vzdělání a využívat tyto podklady pro stanovení výkonů středních škol pro následující období.

- V rámci případných změn v nastavení vzdělávací nabídky středních škol bude vycházet i z požadavků sektorových rad vyjádřených prostřednictvím sektorových dohod jakožto dalšího zdroje informací o potřebách sektoru zejména ve sféře rozvoje lidských zdrojů.

- V rámci nového plánovacího období využije Jihomoravský kraj finanční prostředky Evropské unie k vybudování Center odborného vzdělávání ve vybraných odvětvích, které svým personálním a materiálním vybavením poskytnou odborné vzdělávání na kvalitativně vyšší úrovni.

- Jihomoravský kraj využije motivační nástroje na podporu tvorby projektů podporujících aktivní spolupráci středních škol a zaměstnavatelů v daném regionu, projektů podporujících spolupráci mezi mateřskými, základními a středními školami a na projekty kariérního poradenství.

Podrobné prezentace ze semináře jsou zveřejněny zde: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=244082&TypeID=2 .

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK