Informace č.j.: JMK 91620/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
                Čj.:                             SpZn.:                                            Vyřizuje/linka                                    Brno
JMK 91620/2007             S-JMK 63386/2007 OKP                    Mgr. Doleželová/541651213                     11. 7. 2007
 
 
„Korespondence ve věci přezkumu zákonnosti usnesení Zastupitelstva JMK k ÚP VÚC Břeclavsko Ministerstvem vnitra – III“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 14. 5. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – korespondence ve věci přezkumu zákonnosti usnesení zastupitelstva JMK k ÚP VÚC Břeclavsko Ministerstvem vnitra – III“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
Z podnětu ministra kultury ze dne 31.1.2007 zaslaného ministru vnitra byl zahájen postup dle ust. para 81 a násl. zákona č. 129/2000 o krajích v souvislosti s pořizováním a schvalováním územního plánu velkého územního celku Břeclavsko.
‚Požadaujeme‘ předat věškerou korespondenci JMK a všech jeho ‚orgnau‘ s
a) Ministerstvem vnitra
b) MŽP
c) Ministerstvem dopravy
d) Ministerstvem kultury
e) Národním památkovým úřadem
f) Ministerstvem pro místní rozvoj
a to v předmětné věci a za období od 15.4.2007.mimo výše citovaných sdělení.
Dále požadujeme sdělit
g) kdy a kde proběhla jednání v dané věci s MV,
h) kdo se jich z JMK zúčastnil
a požadujeme předat
i) prezenční listiny z těchto jednání
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence přijatá i odeslaná, písemná, faxová
i EMAILOVÁ, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
 
            Sdělením Jihomoravského kraje č. j.: 63386/2007 ze dne 21. 5. 2007 Vám byly poskytnuty Vámi požadované informace. Proti tomuto sdělení Jihomoravského kraje jste podali „Stížnost podle §16a zákona 106/1999 Sb. na postup při vyřizování žádosti o informace – ‚korespondence ve věci přezkumu zákonnosti usnesení Zastupitelstva JMK k ÜP Břeclavsko Ministerstvem vnitra – III“, o které rozhodlo Ministerstvo vnitra rozhodnutím č. j.: ODK-1537/2-2007 ze dne 26. 6. 2007 (dále jen „Rozhodnutí MV“). Rozhodnutí MV, které Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel dne 29. 6. 2007, ve výroku I. stanoví, že „Povinnému subjektu – Jihomoravskému kraji, Krajskému úřadu Jihomoravského kraje – se přikazuje, aby do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí vyřídil body a) a f) žádosti občanského sdružení Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích o poskytnutí informací, vedené povinným subjektem pod sp. zn. S-JMK 63386/2007 OKP.“. Na str. 4 Rozhodnutí (bod III. Rozhodnutí MV) je výslovně uvedeno, které písemnosti, resp. Vámi požadované informace (a v jakém rozsahu) je Vám třeba poskytnout.
 
            V návaznosti na Rozhodnutí MV Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. v příloze zasíláme Vámi požadované informace, resp. informace
dle Rozhodnutí MV, a to:
 
  1. kopii dopisu Ministerstva vnitra č. j.: ODK-348-22/1-2007 ze dne 12. 4. 2007 s názvem „Podání občanského sdružení ‚Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích‘ ve věci výkonu dozoru nad samostatnou působností Jihomoravského kraje – územní plán velkého územního celku Břeclavsko – a dále ve věci vyřizování žádosti o poskytnutí informace kopií územního plánu velkého územního celku Břeclavsko“,
  2. kopii dopisu ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje č. j.: JMK 50574/2007 ze dne 23. 4. 2007 (poskytováno bez příloh dopisu, které se po obsahové stránce netýkají předmětu Žádosti – viz bod III. Rozhodnutí MV, str. 4),
  3. kopii dopisu Ministerstva pro místní rozvoj č. j.: 5671/07 – 84/135 ze dne 10. 4. 2007 s názvem „Stanovisko k procesu přijímání územního plánu velkého územního celku Břeclavska, schváleného zastupitelstvem Jihomoravského kraje 9. 11. 2006“ (předáváno bez příloh dopisu; jak vyplývá z textu, tyto přílohy nebyly Krajskému úřadu Jihomoravského kraje zaslány)
 
           
S pozdravem
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš
                                                                       vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                             vz. JUDr. Dagmar Dorovská, v.r.
 
Přílohy: dle textu