Informace č.j.: JMK 89791/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                Čj.:                                         SpZn.:                                   Vyřizuje/linka                          Brno
JMK 89791/2007                   S-JMK 83192/2007 OKP            Mgr. Doleželová/541651213                9. 7. 2007                                             
 
„115 RJMK bod 60 – podepsaný materiál“ - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 23. 6. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – 115 RJMK bod 60 – podepsaný materiál“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti uvádíte:
žádáme o zaslání ‘podpesané‘ kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 60
na 115. zasedání RJMK
“.
           
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám byly sdělením Jihomoravského kraje č.j.: JMK 89178/2007 ze dne 3. 7. 2007 poskytnuty kopie:
  1. titulního listu k materiálu, který byl předložen k bodu 60 na 115. schůzi Rady Jihomoravského kraje konané dne 3. 5. 2007, a to včetně „Důvodové zprávy“ (v daném případě byly anonymizovány zde obsažené osobní údaje fyzické osoby – viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje), a
  2. Přílohy č. 1“ k materiálu, který byl předložen k bodu 60 na 115. schůzi Rady Jihomoravského kraje konané dne 3. 5. 2007, nazvané „Sdělení o vyřízení podnětu
    (v daném případě byly anonymizovány zde obsažené osobní údaje fyzické osoby – viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje).
 
Dále Vám bylo sděleno, že není poskytovánaPříloha č. 2“ k materiálu, který byl předložen k bodu 60 na 115. schůzi Rady Jihomoravského kraje konané dne 3. 5. 2007, nazvaná „Podnět Radě JMK – prověření informování v denním tisku, náprava“, a to vzhledem k tomu, že se v tomto případě uplatnilo ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. V tomto případě se jednalo o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla povinnému subjektu předána osobou, jíž takovou povinnost zákon neukládá a tato osoba povinnému subjektu (ke dni 3. 7. 2007) nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí. S ohledem na uvedené byla „Příloha č. 2“ k materiálu, který byl předložen k bodu 60 na 115. schůzi Rady Jihomoravského kraje konané dne 3. 5. 2007, nazvaná „Podnět Radě JMK – prověření informování v denním tisku, náprava“ samostatným rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje odepřena.
 
Dne 4. 7. 2007 obdržel povinný subjekt od příslušné fyzické osoby souhlas k poskytnutí „Podnětu Radě JMK – prověření informování v denním tisku, náprava“.
 
Vzhledem k uvedenému Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona
č. 106/1999 Sb. v příloze zasíláme kopii „Přílohy č. 2“ k materiálu, který byl předložen k bodu 60 na 115. schůzi Rady Jihomoravského kraje konané dne 3. 5. 2007, tedy „Podnětu Radě JMK – prověření informování v denním tisku, náprava“, a to včetně přílohy (článek „Obce bojují proti stavbám silnic“). Dále povinný subjekt uvádí, že v daném případě byly anonymizovány zde obsažené osobní údaje (viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje).
 
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k Žádosti povinný subjekt nemá.
 
 
            S pozdravem
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního 
                                                                             vz. JUDr. Dagmar Dorovská, v.r.
                                                     
 
Přílohy: dle textu (3 A4 jednostranné)