Informace č.j.: JMK 83241/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
            Čj.:                                                  SpZn.:                                        Vyřizuje/linka                               Brno
JMK 83241/2007                        S-JMK 83241/2007 OKP                Mgr. Doleželová/541651213                      9. 7. 2007
 
 
„Korespondence s MMR“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 23. 6. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace dle zákona 106/99 – korespondence s MMR“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
Z podnětu ‚Ministerstvu kultura‘ a jiných subjektů byl zahájen výkon dozoru nad postupem Jihomoravského kraje při pořizování a schvalování ÚP VÚC Břeclavska.
Požadujeme předat veškerou korespondenci s Ministerstvem pro místní rozvoj týkající předmětného výkonu dozoru.
Pokud některá příloha korespondence má více než 20 stran, požadujeme od této přílohy
pouze prvních 5 stran a poslední 2 strany.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence přijatá i ‚odelslaná‘, písemně, faxová
i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. vyjma těch, které Vám již byly ze strany povinného subjektu poskytnuty v minulosti, a to na základě Vašich obdobných žádostí o informace v dané věci.
 
           
S pozdravem
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                             vz. JUDr. Dagmar Dorovská, v.r.