Hejtman a primátor podepsali memorandum o spolupráci kraje a města Brna

Hejtman Michal Hašek a primátor Roman Onderka podepsali v pátek 19. září 2014 Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Jihomoravským krajem a Statutárním městem Brnem. Účelem memoranda je deklarace vzájemné spolupráce při přípravě, zpracování a naplňování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti a spolupráce přesahující časový rámec programového období 2014–2020.

„Půjde především o integrovanou přípravu a realizaci společných projektů a výměnu informací během současného programového období Evropské unie. Brněnská metropolitní oblast má šanci rozvíjet se a růst pouze za předpokladu spolupráce města Brna s okolními obcemi a městy. Těch je v Brněnské metropolitní oblasti celkem 167 a Jihomoravský kraj chce být koordinátorem při dalším rozvoji této významné části jižní Moravy,“ řekl hejtman Michal Hašek. Mezi projekty financovanými z fondů EU na základě integrované strategie rozvoje území by měly patřit například terminály veřejné hromadné dopravy v Brněnské metropolitní oblasti, investice do vzdělání dětí a mládeže (angličtina do škol), výstavba dopravní infrastruktury navazující na síť TEN-T (obchvaty atd.),podpora inovací či protipovodňová opatření.

Rokem 2014 vstoupila Česká republika a s ní i Jihomoravský kraj do třetího programového období Evropské unie, které dává v průběhu let 2014-2020 (2023) možnost čerpání finančních prostředků v předpokládané výši cca 22,5 miliard euro. Jihomoravský kraj ve spolupráci s partnery v územním obvodu kraje má zájem, v co největší míře a co nejefektivněji čerpat prostředky ze strukturálních a investičních fondů EU. Programové období nabízí nové integrované nástroje, které umožní čerpání finančních prostředků provázáním jednotlivých projektů se zapojením různých subjektů. Aby integrované nástroje mohly vzniknout, je nutná vzájemná spolupráce všech zainteresovaných subjektů v území na principu partnerství.

V současné době se zpracovává Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (IRS BMO), jejímž nositelem je statutární město Brno. Jedním ze subjektů, které se zapojili do zpracování této strategie je i Jihomoravský kraj. Pro kraj podpis memoranda znamená, že se oficiálně zapojí do procesu propojování stávajících subjektů veřejné správy a dalších subjektů mezi statutárním městem Brnem a obcemi v území Brněnské metropolitní oblasti a zapojení projektů Jihomoravského kraje a jím zřizovaných příspěvkových organizací.

 

foto JMKfoto JMKfoto JMK