Informace č.j.: JMK 89377/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
                Čj.:                                         SpZn.:                                   Vyřizuje/linka                          Brno
JMK 89377/2007                   S-JMK 83223/2007 OKP            Mgr. Doleželová/541651213      4. 7. 2007                                             
 
 
„Dozor MV nad JMK – jednání s MV 30.5.“ - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 23. 6. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše  žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – dozor MV nad JMK – jednání s MV 30.5.“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti s odkazem na připojený článek uvádíte:
V tomto článku je uvedeno
– Ministru kultury a Ministerstvu vnitra byly podány podněty k prověření postupu Jihomoravského kraje při pořizování a schvalování ÚP VÚC Břeclavska. Dne 30.5.2007 se uskutečnilo jednání zástupců Ministerstva vnitra a Jihomoravského kraje, jehož zápis ‘vám‘ předáváme jako přílohu č. 2. Ministerstvo vnitra dospělo k závěru, že v samostatné působnosti neshledalo žádné nedostatky a že postupy Jihomoravského kraje realizované
při pořizování územního plánu v přenesené působnosti nebyly v rozporu se zákonem.
Požadujeme předat
 a) veškerou korespondenci ‘týkají jednání‘ 30.5., a to včetně prezenční listiny z ‚toho‘ jednání a zápisu/záznamu z ‚tohot‘ jednání, korespondence zaslané před jednáním a korespondence přímo návazné na předmětné jednání.
b) požadujeme předat kopii ‘korespondence na kterou‘ je odkazováno a jejíž přílohu č. 2 tvoří předmětný zápis z jednání
c) ‚sdělit která‘ další jednání mezi MV a JMK v dané věci proběhla a uvést datum, kdo se jednání zúčastnil, kde proběhlo jednání a předat kopie korespondence, která jednání předcházela, prezenčních listin z jednání a zápisu/záznamu z jednání.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence přijatá i odeslaná, písemně, faxová
i emailová, zápisy/záznamy z jednání dokumenty předané osobně.
“.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace (vyjma těch, které Vám již byly poskytnuty
ze strany povinného subjektu v minulosti na základě Vašich obdobných žádostí o informace), resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
 
V příloze Vám zasíláme kopii dopisu Ministerstva vnitra ze dne 4. 6. 2007 č.j.: ODK-348-43/1-2007 včetně přílohy, kterou je „Zápis z jednání ve věci postupu Jihomoravského kraje při pořizování a schvalování územního plánu velkého územního celku Břeclavsko“ včetně „Prezenční listiny z jednání dne 30. května 2007“.
 
k písm. b) Žádosti:
 
V příloze Vám poskytujeme kopii „Informativní zprávy“ s názvem „Rychlostní silnice R52 a Územní plán velkého územního celku Břeclavska“, která byla předložena na zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 14. 6. 2007 a jejíž přílohou č. 2 byl zápis ze dne
30. 5. 2007 dle písm. a) Žádosti. „Informativní zpráva“ je předávána včetně přílohy č. 2
[viz uvedené k písm. a) Žádosti], přílohy č. 3 („Prověřované varianty“), přílohy č. 4 („Orientační grafické znázornění Ptačí oblasti Soutok – Tvrdonicko) a přílohy č. 5. Příloha č. 1 „Informativní zprávy“, kterou je usnesení Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 13. 3. 2007 č.j. 3 Ao 1/2007 – 44, byla samostatným rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje odmítnuta.
 
k písm. c) Žádosti:
 
Žádná jiná jednání v dané věci neproběhla; Vámi požadované informace povinný subjekt nemá.
 
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k Žádosti, resp. jejím jednotlivým písmenům povinný subjekt nemá.
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                       Mgr. Martin Mikš
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního   
                                                                              vz. JUDr. Dagmar Dorovská, v.r.
 
 
 
 
Přílohy: dle textu