Informace č.j.: JMK 89222/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                Čj.:                                         SpZn.:                                   Vyřizuje/linka                          Brno
JMK 89222/2007                   S-JMK 77309/2007 OKP               Mgr. Doleželová/541651213             2. 7. 2007                                             
 
 
„Korespondence s MD ve věci půjčky EIB pro D1 - IIe“ - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 11. 6. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše  žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – korespondence s MD ve věci půjčky EIB pro D1 - IIe“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti uvádíte:
Ministr dopravy zaslal ve věci půjčky EIB dopis 9.5.2006. Žádáme předat kopii veškeré korespondence JMK a jeho orgánů s EIB ve věci půjčky EIB, a to za období od 1.1.2006“.
 
            S ohledem na skutečnost, že v daném případě byly naplněny podmínky pro prodloužení lhůty pro vyřízení Žádosti dle ustanovení § 14 odst. 7 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. (konzultace mezi jednotlivými složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti), byla lhůta pro poskytnutí informace, resp. pro vyřízení Žádosti prodloužena do 9. 7. 2007.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, resp. zasíláme kopie:
  1. sdělení Evropské investiční banky ze dne 17. 8. 2006 OpsA/CE-3/PC/gm zaslané faxem ve věci „Česká republika: Projekt regionální infrastruktury Jihomoravského kraje (č. 23.208) 4. a 5. žádost o příděl a žádost o realokaci“ včetně příloh 1, 2 a 3 („Seznam akcí zahrnutých do Přídělu č. 4“, („Seznam akcí zahrnutých do Přídělu č. 5“ a „Seznam akcí zahrnutých do realokace“),
  2. dopisu hejtmana Jihomoravského kraje č.j.: JMK 70154/2006 ze dne 25. 5. 2006 s názvem „Smlouva o financování mezi Evropskou investiční bankou Jihomoravským krajem ze dne 17. 10. 2005 ref. Č. FIN 23.208 (CZ) – prohlášení dlužníka“,
  3. dopisu Jihomoravského kraje SpZn. S – JMK 1970/2006 OE ze dne 29. 6. 2006
    ve věci „
    Smlouvy o financování mezi Evropskou investiční bankou a Jihomoravským krajem ČR – projekt regionální infrastruktury Jihomoravského kraje – Žádost o souhlas se změnami“ včetně přílohy č. 1, kterou je „Podrobný rozpis změn nákladů a požadovaného přídělu – alokace (tabulka)“; není poskytována příloha č. 2 předmětného dopisu („Modernizace nemocnice ve Znojmě – Etapa I – popis změn akce“), a to s ohledem na skutečnost, že tato informace není požadována dle Žádosti, resp. v jejím případě jde o informaci nad rámec Žádosti.
 
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k Žádosti povinný subjekt nemá.
 
 
            S pozdravem
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního          
                                                     
 
 
Přílohy: dle textu