Informace č.j.: JMK 89228/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
                Čj.:                                         SpZn.:                                   Vyřizuje/linka                          Brno
JMK 89228/2007                   S-JMK 77307/2007 OKP              Mgr. Doleželová/541651213             3. 7. 2007                                             
 
 
„Korespondence s MD ve věci půjčky EIB pro D1 - IId“ - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 11. 6. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše  žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – korespondence s MD ve věci půjčky EIB pro D1 - IId“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti uvádíte:
Ministr dopravy zaslal ve věci půjčky EIB dopis 9.5.2006. Žádáme předat kopii veškeré korespondence JMK a jeho orgánů s Ministerstvem financí ve věci půjčky EIB, a to za období od 1.1.2006“.
 
            S ohledem na skutečnost, že v daném případě byly naplněny podmínky pro prodloužení lhůty pro vyřízení Žádosti dle ustanovení § 14 odst. 7 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. (konzultace mezi jednotlivými složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti), byla lhůta pro poskytnutí informace, resp. pro vyřízení Žádosti prodloužena do 9. 7. 2007.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, resp. zasíláme kopie:
 1. dopisu ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 81053/2007 ze dne 20. 6. 2007 včetně přílohy, kterou je „Propočet finančních ujednání ( výkaz FIN 2-12 M ) dle metodiky EIB“,
 2. dopisu hejtmana Jihomoravského kraje č.j.: JMK 6432/2007 ze dne 16. 1. 2007,
 3. dopisu Ministerstva financí ze dne 18. 8. 2006 č.j.: 20/84506/2006-201,
 4. dopisu hejtmana Jihomoravského kraje ze dne 20. 7. 2006 č.j.: JMK 91760/2006 včetně přílohy č. 1, kterou je „Přehled projektů v rámci investičního úvěrového programu (v mil. Kč) (ke dni 3.7.2006)“,
 5. sdělení Ministerstva financí ze dne 17. 7. 2006 č.j.: 20/75373/2006 včetně příloh – „Potvrzení o výsledku ověření poměrových ukazatelů za rok 2005 požadovaných Evropskou investiční bankou“ a „Propočet finančních ujednání (výkaz FIN 2-12 M ) dle metodiky EIB“,
 6. dopisu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 85156/2006 ze dne 4. 7. 2006 ve věci „Propočtu finančních ujednání dle metodiky EIB – tabulka propočtu“ včetně přílohy, kterou je „Propočet finančních ujednání ( výkaz FIN 2-12 M ) dle metodiky EIB“,
 7. dopisu Ministerstva financí ze dne 26. 6. 2006 č.j.: 17/69 585/2006 včetně přílohy, kterou je „Propočet finančních ujednání ( výkaz FIN 2-12 M ) dle metodiky EIB“,
 8. sdělení Jihomoravského kraje č.j.: JMK 81777/2006 ze dne 22. 6. 2006 ve věci „Propočtu finančních ujednání dle metodiky EIB – tabulka propočtu“ včetně přílohy, kterou je „Propočet finančních ujednání ( výkaz FIN 2-12 M ) dle metodiky EIB“,
 9. dopisu ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 72754/2006 ze dne
  1. 6. 2006,
 10. dopisu hejtmana Jihomoravského kraje č.j.: JMK 13171/2006 ze dne 30. 1. 2006.
 
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
            S pozdravem
 
 
 
                                                                                       Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního    
 
 
 
Přílohy: dle textu