Informace č.j.: JMK 86236/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                Čj.:                                         SpZn.:                                   Vyřizuje/linka                          Brno
JMK 86236/2007                   S-JMK 77306/2007 OKP              Mgr. Doleželová/541651213             28. 6. 2007                                           
 
 
„Korespondence s MD ve věci půjčky EIB pro D1 - IIb“ - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 11. 6. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše  žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – korespondence s MD ve věci půjčky EIB pro D1 - IIb“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti uvádíte:
Ministr dopravy zaslal ve věci půjčky EIB dopis 9.5.2006. Žádáme předat kopii veškeré korespondence JMK a jeho orgánů s Ministerstvem dopravy ve věci půjčky EIB, a to za období od 1.1.2006“.
 
            S ohledem na skutečnost, že v daném případě byly naplněny podmínky pro prodloužení lhůty pro vyřízení Žádosti dle ustanovení § 14 odst. 7 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. (konzultace mezi jednotlivými složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti), byla lhůta pro poskytnutí informace, resp. pro vyřízení Žádosti prodloužena do 9. 7. 2007.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
            V příloze Vám zasíláme kopie:
  1. dopisu ministra dopravy ze dne 9. 5. 2006 č. j.: 182/2006-410-ROPO/1 včetně přílohy, resp. příloh („Návrh Usnesení vlády České republiky ze dne ….2006 č. … k návrhu zákona o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky na financování výstavby části dálnice D1, mezinárodně a dopravně významných silničních tahů a oprav silnicI. třídy a dálnic“, „Předkládací zpráva“, „Návrh Zákon ze dne … 2006 o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky na financování výstavby části dálnice D1, mezinárodně a dopravně významných silničních tahů a oprav silnic I. třídy a dálnic“ a „Důvodová zpráva“),
  2. dopisu hejtmana Jihomoravského kraje č.j. JMK 63333/2006 ze dne 25. 5. 2006,
  3. e-mailu ze dne 1. 6. 2006 s názvem „Návrh zákona o úvěru EIB“.
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k Žádosti povinný subjekt nemá.
 
 
            S pozdravem
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního          
                                                     
 
 
Přílohy: dle textu