Informace č.j.: JMK 86227/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
                Čj.:                                         SpZn.:                                   Vyřizuje/linka                          Brno
JMK 86227/2007                   S-JMK 77308/2007 OKP               Mgr. Doleželová/541651213            28. 6. 2007                                           
 
„Korespondence s MD ve věci půjčky EIB pro D1 - IIc“ - poskytnutí informace
 
Vážení,
 
dne 11. 6. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše  žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – korespondence s MD ve věci půjčky EIB pro D1 - IIc“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti uvádíte:
Ministr dopravy zaslal ve věci půjčky EIB dopis 9.5.2006. Žádáme předat kopii veškeré korespondence JMK a jeho orgánů s ŘSD ve věci půjčky EIB, a to za období od 1.1.2006“.
 
            S ohledem na skutečnost, že v daném případě byly naplněny podmínky pro prodloužení lhůty pro vyřízení Žádosti dle ustanovení § 14 odst. 7 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. (konzultace mezi jednotlivými složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti), byla lhůta pro poskytnutí informace, resp. pro vyřízení Žádosti prodloužena do 9. 7. 2007.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že povinný subjekt žádnou Vámi požadovanou korespondenci, resp. informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. nemá.
 
 
            S pozdravem
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního