Informace č.j.: JMK 84997/2007

Jihomoravský kraj

Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č.j.                             Sp.Zn.                               Vyřizuje/linka                                         Brno

JMK  84997/2007        S-JMK 66547/2007 OSO    Mgr. Koníček/541658854                       27. 6. 2007

 

 

Bod č. 6 ze 118. schůze Rady Jihomoravského kraje – dodatečné poskytnutí informace

            dne 21. 5. 2007 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 6 na 118. zasedání RJMK“.

 

Na uvedenou žádost bylo odpovězeno přípisem ze dne 4. 6. 2007 č.j. JMK 66547/2007 na jehož základě byla v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytnuta elektronická kopie materiálu „Návrhy, připomínky a podněty Radě Jihomoravského kraje“ v rozsahu titulního listu (tzv. košilky) a důvodové zprávy. Ve vztahu ke zbývající části materiálu, tj. příloze č. 1 a 2, informace nebyla poskytnuta v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu č.j. JMK 72556/2007 vedeného pod spisovou značnou S – JMK 66547/2007 OSO ze dne 1. 6. 2007 vydaného dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.

 

Po vydání rozhodnutí Krajského úřadu č.j. JMK 72556/2007 vedeného pod spisovou značnou
S – JMK 66547/2007 OSO ze dne 1. 6. 2007 bylo Krajskému úřadu doručeno sdělení Sdružení barokního souboru Hofmusici, IČ 70897778, v němž toto sdružení vyslovilo souhlas s poskytnutím jeho žádosti s názvem „Změna v náplni projektu dotovaném Jihomoravským krajem“ ze dne 10. 5. 2007, která tvořila přílohu č. 2 materiálu předloženého k bodu č. 6 programu na 118. schůzi Rady Jihomoravského kraje.

 

S ohledem na výše uvedené a v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 106/1999 Sb. Vám dodatečně poskytujeme přílohu č. 2 materiálu předloženého k bodu č. 6 programu na 118. schůzi Rady Jihomoravského kraje, a to žádost Sdružení barokního souboru Hofmusici s názvem „Změna v náplni projektu dotovaném Jihomoravským krajem“ ze dne 10. 5. 2007.

 

            S pozdravem

 

 

 

JUDr. Lenka Cundová, v.r.

vedoucí odboru správního a organizačního

 

 

Přílohy: dle textu

 

 

                    DIČ                      Telefon            Fax                  E-mail                                                  Internet

70888337        CZ70888337        541658854      541652239      konicek.martin@kr-jihomoravsky.cz     www.kr-jihomoravsky.cz