Informace č.j.: JMK 83935/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní 
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                 Čj.:                                        SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                        Brno
JMK 83935/2007                     S-JMK 74260/2007 OKP                      Mgr. Doleželová/541651213        25. 6. 2007            
 
 
 
„Korespondence – odpůrci R43 v Boskovické brázdě – IIa/2“– poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 5. 6. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – korespondence – odpůrci R43 v Boskovické brázdě – IIa/2“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti uvádíte „V příloze sdělení čj. JMK 99560/2006 datovaného 28.7.2006 jste vydali kopii dopisu občanského sdružení proti stavbě R43 Boskovickou brázdou, ‘CHUDIČCE‘ 252, 664 71 (IČ 26982269) zaslaného na MŽP. Tento dokument nemá prezentační razítko, takže se pravděpodobně jedná o fragment dokumentu. Navíc tento dokument odkazuje na přílohu 2, která nebyl předána.
a) Požadujeme tedy předat výše uvedený dokument úplný s tím, že bude zřejmé a doloženo,
jak se tento materiál dostal
‘dostal‘ do Vašeho spisového materiálu. Pokud se tento materiál dostal do spisového materiálu jako součást jiného dokumentu (například sdělení MŽP),
pak
‘požadujme‘ vydat i tento dokument.
b) požadujeme předat veškerou korespondenci JMK a všech jeho orgánů s výše jmenovaným občanským sdružením  z Chudčic a obcí Chudčice ve věci R43 za období‘ od 1.1.2006.
c) požadujeme sdělit, kdy od 1.1.2006 došlo k jednání JMK a všech jeho orgánů s obcí Chudčice anebo s výše jmenovaným občanským sdružením z Chudčic ve věci R43, kdo se jednání zúčastnil, a předat záznamy / zápisy z těchto jednání.
Upozorňujeme, že korespondencí se rozumí korespondence odeslaní i přijatá, písemná, faxová a emailová a dokumenty předané osobně.“.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
 
k písm. a) Žádosti:
 
V příloze Vám zasíláme „Výzvu Sdružení proti stavbě rychlostní silnice R 43 Boskovickou brázdou k přezkoumání postupu Ministerstva životního prostředí (MŽP ve věci posouzení dokumentace vlivu na životní prostředí (EIA): Rychlostní komunikace v úseku dálnice D1 – Kuřim“ („Otevřený dopis“) ze dne 14. 3. 2006 včetně příloh („Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím“ a „dopisu ministerstva životního prostředí ze dne 19. 9. 2005 zn. 5699a/ENV/710/05). Pro úplnost dodáváme, že ve „Výzvě“ jsou přílohy označeny chybně (viz text „Výzvy“). „Výzva“ byla Krajskému úřadu Jihomoravského kraje (odboru územního plánování a stavebního řádu) předána bez průvodního dopisu. Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
 
k písm. b) Žádosti:
 
            Povinný subjekt žádné Vámi požadované informace, resp. informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. nemá.
 
 
k písm. c) Žádosti:
           
            Povinný subjekt žádné Vámi požadované informace, resp. informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. nemá.
 
 
            S pozdravem
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
Příloha: dle textu (5 A4 jednostranných)