Přebytek rozpočtu JMK za loňský rok je určen zejména na investice

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání ve čtvrtek 19. června 2014 rozhodlo o rozdělení zdrojů Jihomoravského kraje volných k 31. prosinci 2013.

„Přebytek rozpočtu je rozdělen částečně do investic v oblasti zdravotnictví, sociální péče a školství, část je určena na podporu dotačních programů, určitý díl přebytku necháváme v rezervě,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Zdroje Jihomoravského kraje volné k 31. prosinci 2013 ve výši 195 508 586,98 Kč byly rozděleny následovně:

dofinancování projektů předkládaných do LX. výzvy OPŽP - 11 767 000,00 Kč

financování projektu „Instalace solárně termických kolektorů pro ohřev teplé vody“ na budově Krajského úřadu JMK, Cejl 73 - 2 112 000,00 Kč

financování projektu „Instalace solárně termických kolektorů pro ohřev teplé vody“ na budově Krajského úřadu JMK, Žerotínovo nám. 3/5 - 2 888 000,00 Kč

výdaje na rozšíření provozu firemní mateřské školky - 200 000,00 Kč

výdaje na investiční nákupy Odboru kancelář ředitelky - 1 000 000,00 Kč
Tato částka bude využita na pořízení zametacího stroje do objektu Cejl 73 (250 tis. Kč), na dodávku a montáž bezpečnostní mříže do vstupu v budově Cejl 73 (400 tis. Kč) a nákup kopírovacího stroje na centrální rozmnožovnu (350 tis. Kč).

výdaje na financování rekonstrukce budovy Krajského úřadu JMK, Žerotínovo nám. 1/2 - 20 000 000,00 Kč
Tato částka bude využita na realizaci výtahu dle zpracované projektové dokumentace, který umožní spojení veškerých podlaží v objektu včetně firemní mateřské školky a sklepních prostor (9,5 mil. Kč), na sanaci sklepních prostor, kde vzniknou archivy pro potřeby JMK (10,5 mil. Kč).

výdaje na reprodukci majetku v oblasti sociálních věcí - 20 000 000,00 Kč
Rozpis částek na jednotlivé příspěvkové organizace a účel poskytnutých prostředků je uveden v příloze č. 3 (dotace na investice) a č. 4 (účelové příspěvky na provoz).


výdaje na reprodukci majetku v oblasti zdravotnictví - 54 719 000,00 Kč
Rozpis částek na jednotlivé příspěvkové organizace a účel poskytnutých prostředků je uveden v příloze č. 3 (dotace na investice) a č. 4 (účelové příspěvky na provoz).
Součástí výdajů na reprodukci majetku v oblasti zdravotnictví je akce Zdravotnické záchranné služby Brno, p.o. „Výstavba nového objektu ZZS JMK v Brně - Ponavě“. Akce spočívá ve výstavbě nové dvoupodlažní budovy s garážovým stáním jako třetí výjezdové základny v územním obvodu ZZS JMK Brno.

výdaje na reprodukci majetku v oblasti školství - 15 700 000,00 Kč
Rozpis částek na jednotlivé příspěvkové organizace a účel poskytnutých prostředků je uveden v příloze č. 3 (dotace na investice) a č. 4 (účelové příspěvky na provoz).

dotace na investice na nákup učebny výpočetní techniky pro příspěvkovou organizaci Gymnázium, Brno, Křenová 36 - 300 000,00 Kč
Záměrem akce je nákup vybavení do jedné (starší) učebny výpočetní techniky: 16 stolních počítačů pro žáky, jeden počítač pro vyučujícího, monitory, klávesnice a myši, instalace základního programového vybavení a celkové zprovoznění učebny.

účelový příspěvek na provoz na přípravu projektu pro programové období 2014 – 2020 z IROP (OPVVV a OPZ) za účelem vytvoření centra odborné výuky pro příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 - 600 000,00 Kč
Jedná se o přípravu projektu za účelem vytvoření centra odborné výuky.

zvýšení příspěvku na provoz pro Moravian science centre Brno, p.o. - 2 000 000,00 Kč
Z důvodu úhrady provozních nákladů MSCB, p. o. souvisejících s otevřením Science Centra, které je plánováno v listopadu/prosinci 2014, byl zvýšen MSCB, p. o. závazný ukazatel pro rok 2014 – příspěvek na provoz o 2 000 000,00 Kč.

výdaje na akci „Pomoc obcím JMK“ - 11 500 000,00 Kč
Akce se tvoří za účelem poskytnutí pomoci obcím, které se ocitnou v tíživé situaci, např. z důvodu nenadálé havárie, nepředvídatelné opravy místních komunikací, kanalizace, obecních budov, a kterou obec není schopna ze svého rozpočtu financovat.

výdaje na akci „Rezerva na mimořádné výdaje kraje“ - 52 722 586,98 Kč
Finanční prostředky budou využity zejména na poskytnutí individuálních dotací různým subjektům. Rozdělení těchto finančních prostředků bude prováděno průběžně samostatnými materiály.

Souhrnný přehled rozdělení zdrojů Jihomoravského kraje volných k 31. 12. 2013 je uveden v přílohách ZDE (xls, 100 kB)


Příloha č. 1: Seznam žádostí o dotaci pro LX. výzvu v OPŽP na oblast podpory 3.2 – Realizace úspor a využití odpadního tepla
Příloha č. 2: Rozdělení zdrojů Jihomoravského kraje volných k 31. 12. 2013
Příloha č. 3: Stanovení závazných ukazatelů některým příspěvkovým organizacím zřízených JMK – dotace na investice
Příloha č. 4: Stanovení závazných ukazatelů některým příspěvkovým organizacím zřízených JMK – účelové příspěvky na provoz
Příloha č. 5: Změny závazných ukazatelů některým příspěvkovým organizacím zřízených JMK