Informace č.j.: JMK 82632/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
                Čj.:                                         SpZn.:                                   Vyřizuje/linka                          Brno
JMK 82632/2007                   S-JMK 75714/2007 OKP              Mgr. Doleželová/541651213             21. 6. 2007                                           
 
 
„KV zastupitelstva – 141/07/VK/27“ - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
 
dne 7. 6. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – KV zastupitelstva – 141/07/VK27
(dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti je uvedeno: „Kontrolní výbor zastupitelstva přijal usnesení 141/07/ VK27. Požadujeme předat kopii materiálů, které byly KV předloženy“ s tím, že Žádost obsahuje odkaz na „USNESENÍ z 27. zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaného dne 14. března 2007 v budově Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Usnesení
č. 141/07/ VK27: VK ZJMK a) schvaluje za ověřovatele zápisu z 27. zasedání VK ZJMK pana Stanislava Navrkala
; b) schvaluje program 27. zasedání VK ZJMK. H: 7 – 0 – 0“.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že Vámi požadovanou informaci, resp. „materiály, které byly KV předloženyk písm. a) výše uvedeného usnesení Výboru kontrolního Zastupitelstva Jihomoravského kraje povinný subjekt nemá (v daném případě nebyl vypracován, resp. předložen žádný materiál, což ostatně vyplývá i z charakteru projednávané, resp. schvalované věci).
 
Ve zbývající části Žádosti bylo rozhodnuto o odmítnutí, s ohledem na skutečnost, že v daném případě jde o vnitřní pokyn povinného subjektu ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. (viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje)
           
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                      Mgr. Libuše Podolová, v.r.
                                                                      vedoucí oddělení legislativního a právního
                                                                              odboru kontrolního a právního   
                                                                                 zastupující Mgr. Martina Mikše
                                                                         vedoucího odboru kontrolního a právního