Informace č.j.. JMK 81005/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
___________________________________________________________________________
           
 
           Č.j.:                                   SpZn.:                                 Vyřizuje/linka:                                        Brno dne:
JMK 81005/2007           S - JMK 22972/2007 OPO             Mgr. Doleželová/543651213                           15. 6. 2007  
                                   
 
„Korespondence s obcemi ve věci R43“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 17. 2. 2006 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) o poskytnutí nformací s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – korespondence s obcemi ve věci R43“ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti požadujete „předat kopie veškeré korespondence s obcemi
a)      Hvozdec
b)      Veverská Bítýška
c)      Chudčice
d)      Veverské Knínice
e)      Moravské Knínice
f)       Sentice
g)      Čebín
h)      Malhostovice
i)        Drásov
j)       Jinačovice
k)      Rozdrojovice
týkající se R43, a to od 1.7.2006“ s tím, že „’Koresponencí‘ se rozumí veškerá korespondence odeslaná a přijatá, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.“.
 
V návaznosti na rozhodnutí Ministerstva vnitra č. j.: ODK-1315/2-2007 ze dne 29. 5. 2007, které Krajský úřad obdržel dne 4. 6. 2007, Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
V příloze Vám k písm. b) Žádosti zasíláme kopii dopisu starosty obce Veverská Bítýška ze dne 23. 4. 2007 s názvem „Odpověď na zn. OÚPR/V-147/07/He ve věci návrhu změny zadání nového ÚP města Brna včetně příloh (sdělení obce Hvozdec ze dne 23. 4. 2007 s názvem „vyjádření obce Hvozdec k ÚP města Brna“, sdělení obce Chudčice ze dne 20. 4. 2007 s názvem „R 43“ a sdělení obce Veverská Bítýška ze dne 23. 4. 2007 s názvem „nesouhlas s výstavbou R- 43 v k. ú. Veverská Bítýška“).
 
K písm. j) Žádosti Vám sdělujeme, že Vámi požadované informace Vám již byly předány dopisem Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 4360/2007 ze dne 24. 1. 2007 (tyto informace máte prokazatelně k dispozici a nejsou Vám tudíž opětovně zasílány).
 
V příloze Vám dále k Žádosti zasíláme kopii „Stanoviska starostů obcí, k výstavbě rychlostní komunikace R43“ ze dne 5. 6. 2007 a kopii „Záznamu z jednání na ‘Studie přeložky sil. II/385 Čebín – Hradčany‘ – napojení na R 43“včetně „Prezenční listiny“.
 
 
Žádné další informace k Žádosti, resp. k jejím jednotlivým písmenům povinný subjekt nemá.
 
 
S pozdravem
 
 
 
                                                                                       Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                          vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               
Přílohy: dle textu (4 A4 oboustranné a 2 A4 jednostranné)