Informace č.j.: JMK 79974/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                 Čj.:                                        SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                        Brno
JMK 79974/2007                   S-JMK 26082/2007 OPO                    Mgr. Doleželová/541651213            14. 6. 2007                                        
 
 
„101 RJMK bod 6-b – Cesta ing. Juránka do Bruselu 12.2.2007 – II“ – písm. a)
a ustanovení „veškerou korespondenci s médii“ písm. h) žádosti - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 25. 2. 2007 byla na elektronickou adresu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) o poskytnutí informací s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – 101 RJMK bod 6-b – Cesta ing. Juránka do Bruselu 12.2.2007 - II“ (dále jen „Žádost“).
 
 
V Žádosti uvádíte:
Ve dnech 12 – 14.února vykonal hejtman Juránek cestu do Bruselu.
Požadujeme předat
a)kopii veškeré korespondence, která následovala po vlastní cestě ing. Juránka a dalších cestujících osob
b) předat kopii cestovní zprávy
c) sdělení co vlastně bylo cestou dosaženo a jaké kroky v jakém časovém horizontu byly přislíbeny ze strany EK na základě předmětného jednání pana hejtmana
d) kopie dokumentů, které dokládají, že pan hejtman a členové jeho doprovodu mají právo používat bussiness class při letecké dopravě
e) kopii veškerých dokumentů, které účastníci v Bruselu předložili
f) itinerář cesty včetně a seznam osob, s kterými bylo jednáno, když pana hejtman nepřijal
ani Poul Skytte Christoffersen ani jeho zástupce Klaus-Dieter Borchardt
g) kopii vyúčtování cesty včetně účtu od hotelu
h) předat veškerou korespondenci s médii včetně tiskové zprávy a kopii článků publikovaných o cestě hejtmana v tisku
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence písemná, faxová i emailová, přijatá
i odeslaná
“.
 
 
            Rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 47129/2007 ze dne
10. 4. 2007 byla Žádost v části týkající se informací požadovaných pod písm. a) a ustanovení „veškerou korespondenci s médii“ písm. h) odmítnuta. Proti tomuto rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje jste podali odvolání, o kterém rozhodlo Ministerstvo vnitra rozhodnutím č. j.: ODK-1083-2/2-2007 ze dne 29. 5. 2007 (dále jen „Rozhodnutí MV“). Rozhodnutí MV, které Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel dne 4. 6. 2007, ve výroku I. stanoví, že „
Rozhodnutí povinného subjektu – Jihomoravského kraje, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kontrolního a právního – ze dne 10. dubna 2007, č. j. JMK 47129/2007, sp. zn. S-JMK 26082/2007 OPO, o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informací, se v části, ve které byla v bodech a) a h) odmítnuta žádost o poskytnutí informací, podaná dne 26. února 2007, ruší a věc se v této části vrací povinnému subjektu k novém projednání.“.
 
V návaznosti na Rozhodnutí MV Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
 
Po vlastní cestě hejtmana Jihomoravského kraje následovala e-mailová korespondence ve věci vstupu či navázání kontaktu brněnského letiště s některou asociací „Malých evropských letišť“. V příloze Vám zasíláme předmětnou e-mailovou korespondenci (e-mail ze dne 16. 3. 2007, e-mail ze dne 16. 3. 2007, e-mail ze dne 19. 3. 2007, e-mail ze dne 8. 4. 2007, e-mail ze dne 8. 4. 2007 včetně přílohy, e-mail ze dne 10. 4. 2007, e-mail ze dne 10. 4. 2007 a e-mail ze dne 26. 4. 2007).
 
 
k ustanovení „veškerou korespondenci s médii“ písm. h) Žádosti:
 
E-mail ze dne 13. 2. 2007 s názvem „tisková zpráva – jednání hejtmana S. Juránka v Bruselu“ obsahující tiskovou zprávu („Jednání hejtmana Stanislava Juránka na zasedání Výboru regionů v Bruselu“) Vám již byl předán dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 30543/2007 ze dne 5. 3. 2007 (tuto informaci máte tudíž prokazatelně k dispozici a není Vám opětovně předávána). Žádné další informace povinný subjekt nemá.
 
 
            S pozdravem
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního                                                                          
 
 
Přílohy: dle textu