Vyhlášeny nejlépe opravené památky

Stejně jako v minulých letech, i na počátku roku 2014 měla veřejnost opět možnost vybírat z kulturních památek rekonstruovaných v předcházejícím roce nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje. Ocenění nejlepším účastníkům letošního ročníku předali v úterý 13. května 2014 v Brně představitelé kraje – náměstek hejtmana Václav Božek spolu s radními Bohumilou Beranovou a Jiřím Němcem.

Letošní ročník soutěže byl Radou Jihomoravského kraje vyhlášen dne 23. 1. 2014, uzávěrka přijímání nominačních návrhů byla dne 14. 2. 2014. V termínu od 10. 3. do 4. 4. 2014 mohla veřejnost hlasovat pro jednu z 23 nominovaných památek. Během hlasování bylo zasláno celkem 7 991 SMS zpráv. Nejvíce hlasů, celkem 2 185, obdržela oprava kostela sv. Jana Křtitele v obci Valtrovice a ten se tak stal absolutním vítězem i vítězem v kategorii velkých staveb. Římskokatolické farnosti Valtrovice, která nechala kostel opravit, náleží dle podmínek soutěže odměna ve výši 150 tis. Kč. Na druhé místo ve stejné kategorii i v celkovém součtu hlasů dosáhla oprava kostela sv. Mikuláše v obci Tvarožná. Za realizaci opravy kostela obdrží místní římskokatolická farnost odměnu ve výši 50 tis. Kč.

Na prvním místě v kategorii drobné stavby se umístila kaple sv. Anny nedaleko obce Hostěnice s celkovým počtem 15 hlasů a v kategorii díla výtvarných umění zvítězila oprava oltáře v kostele sv. Klimenta v obci Horní Břečkov, která obdržela celkem 619 hlasů. Za opravu obou těchto památek náleží jejich vlastníkům – Lesům České republiky, respektive Římskokatolické farnosti Horní Břečkov - odměna ve výši 50 tis. Kč.

V letošním roce odborná komise v souladu s pravidly soutěže také doporučila udělit dvě zvláštní ceny, s nimiž je spojena odměna ve výši 25 tis. Kč. Jedna z cen byla udělena majitelce kulturní památky měšťanský dům Jezuitská 1/Běhounská 16 v Brně. Komise ocenila především snahu fyzické osoby o záchranu historicky cenného objektu v exponované části města a záměr pokračovat v opravách i v roce 2014. Druhá z cen určená pro technické památky náleží Strojírnám Oslavany, s. r. o., vlastníku kulturní památky těžní věž uhelného dolu Kukla. Dle vyjádření komise je oprava této těžní věže pozitivní ukázkou přeměny původně chátrající technické památky v objekt se zcela novým využitím, který slouží široké veřejnosti. Komise kladně zhodnotila i fakt, že vlastník těžní věže sám usiloval o její prohlášení za kulturní památku.

Soutěž je pořádána každoročně již od roku 2007. Od roku 2009 soutěží památky ve třech kategoriích, a to v kategoriích velké stavby, drobné stavby a díla výtvarného umění. Cílem soutěže je propagace památek, památkové péče, podpora vlastníků řádně pečujících o památky a seznámení široké veřejnosti s problematikou památkové péče.

Nominovat památku do soutěže může kterákoliv fyzická nebo právnická osoba. Po ukončení nominací je Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm Brno, zpracováno odborné posouzení oprav či restaurování jednotlivých památek a poté komise soutěže vybere nejvýše 30 památek, které postoupí do hlasovacího kola. Hlasování v soutěži probíhá formou zasílání textových zpráv a zúčastnit se jej může každý, přičemž z jednoho telefonního čísla může být zaslán pouze jeden hlas.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK