Informace č.j.: JMK 73699/2007

Jihomoravský kraj

Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č.j.                                          Sp.Zn.                                                 Vyřizuje/linka                                      Brno

JMK 73699/2007                S-JMK 73699/2007 OSO               Mgr. Koníček/541658854                 18. 6. 2007

Bod č. 4 ze 120. schůze Rady Jihomoravského kraje - poskytnutí informace

            dne 4. 6. 2007 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 4 na 120. zasedání ZJMK“.

 

V příloze Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou elektronickou kopii materiálu „Návrhy, připomínky a podněty Radě Jihomoravského kraje“ v následujícím rozsahu:

-         titulní list (tzv. košilka)

-         důvodová zpráva

-         příloha č. 1 a 2 materiálu.

 

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 79215/2007 vedeného pod spisovou značnou S – JMK 73699/2007 OSO ze dne 14. 6. 2007 byly z přílohy č. 1 a 2 materiálu (včetně jejich příloh) vyloučeny v souladu s ustanovením § 8a zákona
č. 106/1999 Sb. osobní údaje.

 

 

            S pozdravem

 

 

v. z. Mgr. Petra Kovářová, v.r.

JUDr. Lenka Cundová

vedoucí odboru správního a organizačního

 

 

 

Přílohy: dle textu

 

                    DIČ                      Telefon            Fax                  E-mail                                                  Internet

70888337        CZ70888337        541658854      541652239      konicek.martin@kr-jihomoravsky.cz     www.kr-jihomoravsky.cz