Informace dle zákona č.106/99 Sb. JMK 75466/2007

 

Jihomoravský kraj

Odbor majetkový

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

 

 

Vaše č.j            Naše č.j.:                       Naše Sp.Zn.:                               Vyřizuje/linka                            Brno

                        JMK 75466/2007           S - JMK 72050/2007 OM     Mgr. Škarková/2487             6.6.2007

 

Žádost o informace podle zákona 106/99 – 18 ZJMK bod 101 - poskytnutí informace

 

 

Vážený pane,

 

        dne 31.5.2007 Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) obdržel prostřednictvím elektronické podatelny Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – 18 ZJMK bod 101“ (dále jen „Žádost).

 

        Dle Žádosti požadujete „zaslání elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 101 na 18. zasedání ZJMK“ – Směna nemovitostí v k.ú. Mikulov na Moravě“.

 

        V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, a to materiál „Směna nemovitostí v k.ú. Mikulov na Moravě“ ve struktuře:

 

1.      návrh na usnesení (tzv. košilka)

2.      důvodová zpráva

3.      směnná smlouva – příloha č. l

4.      geometrický plán č. 2105-296/2005 ze dne 12.1.2006 – příloha č. 2 ( 2/1,2/2,2/3 a 2/4).

 

        Vzhledem k tomu, že v  předkládaném materiálu pro jednání ZJMK jsou uvedeny osobní údaje (jedna ze stran směnné smlouvy je osoba fyzická) viz samostatné „Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje“ ze dne 6.6.2007, byly tyto osobní údaje v materiálu  anonymizovány.

 

        S pozdravem

 

 

JUDr. Lenka Skutková

   vedoucí odboru majetkového

 

 

Příloha: 7x  dle textu