Informace č.j.: JMK 77821/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                 Čj.:                                        SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                        Brno
JMK  77821/2007                  S-JMK57387/2007 OKP                      Mgr. Klusáčková/541651234               11.6.2007                                          
 
 
Sdružení pro výstavbu R43 / duben 2007- poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 1.5.2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o poskytnutí informací s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – sdružení pro výstavbu R43 / duben 2007“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti uvádíte, že se „v dubnu konalo zasedání sdružení pro výstavbu R43 poslance Kaly a na tomto jednání byl předložen kromě jiného materiál JMK a ŘSD“ a dále požadujete „předat kopie pozvánky na jednání včetně všech dokumentů, které pozvaní obdrželi s pozvánkou, kopii prezenční listiny, kopie všech dokumentů, které účastníci obdrželi na jednání, a kopii záznamu z jednání, včetně všech příloh“.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
V příloze Vám zasíláme tyto následující dokumenty, resp. korespondenci, vztahující se k jednání uvedenému shora:
 
a) pozvánka na jednání Výkonné rady Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R 43 konané dne 17.4.2007 v Blansku, která byla Krajskému úřadu Jihomoravského kraje zaslána elektronickou poštou,
 
b) dokument Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, s názvem „Rychlostní komunikace R 43 ve vztahu k územně plánovací činnosti“, který byl na jednání Výkonné rady Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R 43 konané dne 17.4.2007 v Blansku předložen Krajským úřadem Jihomoravského kraje,
 
c) záznam z jednání Výkonné rady Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R 43 konané dne 17.4.2007 v Blansku , který byl Krajskému úřadu Jihomoravského kraje zaslán elektronickou poštou.
 
 
Žádné další Vámi požadované informace, resp. korespondenci a dokumenty, nemáme.
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                             vedoucí odboru kontrolního a právního          
                                                                             
 
 
 
Přílohy: dle textu