Infolinka s on-line přepisem pro osoby se sluchovým postižením Využití internetu v domácnosti - průzkum UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Regionální stálá konference Jihomoravského kraje

Jedná se o neformální instituci (bez právní subjektivity) pro koordinaci a vyjednávání integrovaných nástrojů, územní dimenze a spolupráci (partnerství) mezi významnými regionálními aktéry pro programové období EU 2014–2020 v území Jihomoravského kraje. Role RSKJMK je plánovací a koordinační, iniciační, podpůrná, komunikační, monitorovací, vyhodnocovací a propagační.

Činnosti Regionální stále konference Jihomoravského kraje (RSK JMK):

  • nositel a koordinátor zpracování koordinačního dokumentu Regionálního akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR pro území Jihomoravského kraje (RIR JMK),
  • pravidelná a neformální komunikace mezi aktéry rozvoje území,
  • pravidelná komunikace s řídícími a zprostředkujícími orgány operačních programů,
  • podpora a sledování absorpční kapacity území,
  • doporučení k zaměření a slaďování výzev pro individuální projekty a integrované nástroje v rámci územní dimenze,
  • budování rovného postavení jednotlivých aktérů a uplatnění jejich priorit,
  • slaďování rozvojových dokumentů a strategií zainteresovaných aktérů v území,
  • umožnění vytvoření vazby mezi jednotlivými integrovanými strategiemi v území zaměřenými na využívání prostředků ESIF (Evropské strukturální a investiční fondy),
  • iniciace sběru informací a dat o vývoji v území a dopadech realizovaných projektů,
  • vysílání a zastupování po vzájemné dohodě na úrovni SK, jednotlivé zastoupené subjekty by vysílaly své zástupce do monitorovacích výborů programů ESIF.

RSK JMK bude fungovat na bázi partnerství, transparentnosti a rovného přístupu v 23členném složení a je svolávána hejtmanem Jihomoravského kraje.
 

Další informace k činnosti RSK JMK jsou na www.rskjmk.cz.