TK 8. 6. 2007

Tisková konference 8. června 2007

 

 

Tiskové konference se zúčastnil člen Rady JMK Lubomír Šmíd – ten hovořil o bodech, které projednávala Rada JMK. Člen Rady JMK Jan Letocha poté přiblížil semináře na téma  bezpečnosti potravin u potravinářských výrobců. Ředitel Krajského úřadu JMK Jiří Crha seznámil novináře se Zprávou o činnosti národnostních menšin v Jihomoravském kraji za rok 2006  a chystaným Dnem otevřených dveří Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

 

 

  

Prezentace Jihomoravského kraje na XXXI. Festivalu lidového umění a řemesel v Krakově

   

 

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi dne 7. června 2007 schválila prezentaci Jihomoravského kraje na XXXI. Festivalu lidového umění a řemesel v Krakově.

Dne 7. prosince 2006 obdržel Jihomoravský kraj nabídku zúčastnit se tzv. Českého dne v Krakově v roce 2007 v rámci XXXI. Festivalu lidového umění a řemesel pořádaného polskou nadací Cepelia. Festival v minulém roce navštívilo přes 70 tis. návštěvníků. Festival se letos koná 19. srpna 2007.

Jihomoravský kraj se bude prezentovat spolu s městy Hodonín, Veselí nad Moravou a Kyjov na společném stánku, kde budou k dispozici propagační materiály o Jihomoravském kraji.

Města Hodonín, Veselí nad Moravou a Kyjov zajistí na své náklady účast řemeslníka reprezentujícího tradiční řemeslo a zajistí obsluhu společného stánku. Jihomoravský kraj zajistí účast folklorního tanečního souboru Žerotín ze Strážnice.

 

 

 

 

 

Festival ART-UGRA 2007

 

Rada Jihomoravského kraje (RJMK) na své schůzi dne 7. června 2007 schválila účast Jihomoravského kraje na mezinárodním výtvarném plenéru – festivalu „ART-UGRA 2007“ ve dnech 24.  června až 15. července 2007.

 

Dne 29. listopadu 2006 byl v Brně podepsán Protokol o záměrech mezi Chanty-Mansijským autonomním okruhem - Jugrou a Jihomoravským krajem. V těchto dnech probíhají dokončovací práce na znění Dohody mezi Chanty-Mansijským autonomním okruhem – Jugrou a Jihomoravským krajem o obchodně-ekonomické, vědecko-technické a kulturní spolupráci. Podpis této Dohody je naplánován na leden 2008.

Na základě podepsaného protokolu byl ruskou i českou stranou navržen plán společných akcí. Jedním z bodů tohoto programu je účast Jihomoravského kraje na mezinárodním  výtvarném plenéru – uměleckém festivalu „ART-UGRA“, který proběhne ve dnech od 24.  června do 15. července 2007 ve městě Chanty-Mansijsk. Malíři – profesionální umělci budou malovat přírodu v okolí řeky Irtyše a města Chanty-Mansijsk a poté budou jejich díla vystavena na výstavě, jejíž vernisáž je naplánována na 14. července 2007.

Jihomoravský kraj byl Chanty-Mansijským okruhem - Jugrou požádán o účast dvou profesionálních malířů v tomto plenéru. Jména malířů budou známa do úterý 12. června 2007.

 

 

 

Schválení investičních  záměrů staveb na silnicích II. a III. třídy Jihomoravského kraje

 

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 7. června 2007 schválila investiční záměry těchto staveb na silnicích II. a III. třídy Jihomoravského kraje:

II/408 Suchohrdly u Znojma – Dyjákovice,

II/408 Krhovice - průtah, II/417,

III/4176 Prace - průtah, 

III/39613 Nová Ves – Drnholec, 

III/4292 Uhřice – průtah,

III/37370 Podolí - ulice Výhon.

Schválením investičních záměrů je vysloven správci komunikací SÚS JMK souhlas k přípravě staveb, tj. dopracování projektové dokumentace, k provedení příslušných správních a stavebních řízení.

Vlastní termín a realizace stavebních akcí na silničním majetku bude dán rozhodnutím Rady JMK, a to především ve vazbě na zajištění finanční prostředků, které do značné míry souvisí se schvalováním projektů v rámci programů Regionálního operačního programu, fondů Evropské unie.

Předpokládané náklady na realizaci těchto staveb jsou vyčísleny ve výši 335 904 000 Kč. Jako poskytovatel finančních prostředků ve výši 294 637 000 Kč je uveden Jihomoravský kraj a zbylou částku ve výši 41 267 000 Kč by měly poskytnout obce, přes které silnice prochází.

 

 

Záměr nájmu takzvané „vládní vily“ v Brně - Pisárkách

 

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 7. června 2007 schválila záměr nájmu takzvané „vládní vily“ v Hroznové ulici v Brně – Pisárkách, tedy konkrétně nemovitostí:

-    budovy č.p. 227 jiná stavba na pozemku p.č. 498/1

-    budovy bez č.p./č.e. garáž na pozemku p.č. 498/2

-    pozemku p.č. 497 zahrada o výměře 1800 m2

-    pozemku p.č. 498/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 596 m2

-    pozemku p.č. 498/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2

 včetně součástí a příslušenství v  k.ú. Pisárky, obec Brno ve vlastnictví České republiky, správě Pozemkového fondu České republiky a uložila majetkovému odboru krajského úřadu zaslat Pozemkovému fondu České republiky žádost o nájem  výše uvedených nemovitostí.

Záměrem Jihomoravského kraje je využití nemovitostí k reprezentativním účelům.

Rezidenci v Hroznové ulici dal ve dvacátých letech minulého století postavit brněnský textilní průmyslník Alfred Stiasstny. Autorem návrhu byl architekt Arnošt Wiesner, jeden z předních představitelů brněnského funkcionalismu.

 

 

 

 

 

 

Semináře k tématu bezpečnosti potravin

 

 

 

 

Rada Jihomoravského kraje (RJMK) na své schůzi dne 7. června 2007 schválila poskytnutí dotace Regionální agrární komoře Jihomoravského kraje (RAK Jmk), se sídlem Kotlářská 53, 602 00 Brno ve výši 165 tis. Kč. Jde o příspěvek na organizaci osmi seminářů na téma  bezpečnosti potravin u potravinářských výrobců. Tyto semináře Regionální agrární komora Jihomoravského kraje (RAK Jmk) pořádá v období od 21. května do 4. července 2007.

Blok seminářů je určen přímo potravinářským výrobcům (167 registrovaných zpracovatelů masa a producentů potravin) a má za cíl odstranit nejslabší články v systému potravinového řetězce a pomoci s řešením problémů se zvýšeným mikrobiologickým nebezpečím v potravinách živočišného původu (bakterie Listeria monocytogenes).

Několik důvodů proč vznikl projekt :

1. Jedním ze základních cílů potravinového práva EU je vysoký stupeň ochrany veřejného zdraví, potravina nesmí být uvedena na trh, není–li bezpečná. Jeden z hlavních zdrojů onemocnění z potravin u lidí představují mikrobiologická nebezpečí v potravinách. Z tohoto důvodu je mimořádně důležitým kritériem pro stanovení použitelnosti potravin a postupu jejich výroby, manipulace a distribuce právě kritérium mikrobiologické.

2. Jihomoravský kraj je krajem s trvale vysokou nemocností onemocnění z potravin

3. Vysoký nárůst onemocnění listeriózou u obyvatel v ČR koncem roku 2006 a začátkem roku 2007, který způsobil až nepřiměřený mediální zájem a současně zvýšený záchyt těchto zárodků ve výrobcích, zvláště u malých výrobců, taktéž se silnou odezvou v médiích. Oboje způsobilo závažný výpadek v produkci a spotřebě potravin živočišného původu.

4. Setkání hlavního hygienika ČR, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR a ústředního ředitele Státní zemědělské a potravinářské inspekce a následné zveřejnění závěrů tohoto jednání na tiskové konferenci dne 1. 2. 2007.

5. Následné setkání ředitelů týchž krajských dozorových orgánů

6. Rozhodnutí o uspořádání seminářů s tématikou bezpečnosti potravin v jednotlivých okresech Jmk pro všechny výrobce a zpracovatele potravin a surovin živočišného původu.

7. Organizační a materiální zabezpečení seminářů Krajským úřadem JMK a Regionální agrární komorou Jihomoravského kraje.

8. Odborné zabezpečení náplně semináře pracovníky Krajské veterinární správy JMK a Krajské hygienické stanice Jmk

9. Ke dni 5. 6. 2007 proběhl již seminář s danou problematikou ve všech okresech Jmk s poměrně slušnou účastí a počítá se ještě se dvěma náhradními termíny pro ty, kteří neměli možnost se zúčastnit. Dle reakcí účastníků lze konstatovat, že zvolená forma byla velmi vhodná a přispěla k objasnění řady souvislostí a tím byla i přínosná ke zlepšení činnosti provozovatelů potravinářských závodů.

Další spolupracující organizace:

-         Krajská veterinární správa pro JMK

-         Krajská hygienická stanice JMK

-         Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

 

 

Zpráva o činnosti národnostních menšin v Jihomoravském kraji za rok 2006

 

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi dne 7. června 2007 doporučila Zastupitelstvu Jihomoravského kraje vzít na vědomí Zprávu o činnosti národnostních menšin v Jihomoravském kraji za rok 2006.

Občanská sdružení a subjekty, které pracují ve prospěch národnostních menšin, velmi dobře spolupracují s Radou pro národnostní menšiny v Jihomoravském kraji.

Společně se podílejí na organizování společných setkání k nejrůznějším příležitostem (např. připomenutí státních či církevních svátků, výstavy). K nejúspěšnějším

akcím patří již tradičně organizované multietnické setkání „Návraty ke kořenům“ za aktivní účasti příslušníků národnostních menšin žijících v Jihomoravském kraji a

předvánoční koncert příslušníků národnostních menšin s názvem „Žijeme v jednom městě“ s prezentací vánočních či novoročních zvyků.

Jihomoravský kraj vyhlásil „Dotační program na činnost národnostních menšin v Jihomoravském kraji na rok 2006“  a z rozpočtu JMK byla vyčleněna pro výše

uvedený program částka 2 500 tis. Kč. V roce 2006 bylo v rámci tohoto dotačního řízení podpořeno    24 projektů podaných 21 občanskými sdruženími celkovou

částkou 1 599 750,- Kč a byla schválena 1 mimořádná dotace ve výši 30 000,- Kč. Podpořeny byly především kulturní programy, vzdělávací programy,

volnočasové aktivity dětí a mládeže se sociálním znevýhodněním, dokumentace národnostní kultury, ediční činnost organizací příslušníků národnostních menšin,

multietnická setkání. V rámci Dotačního programu na činnost národnostních menšin na rok 2006 byly vyděleny další finanční částky, a to:

 

·        300 000,- Kč na multietnické setkání národnostních menšin „Návraty ke kořenům“

·        374 200,- Kč  na „Program rozvoje škol a školských zařízení“ pro oblast multikultury na rok 2006  - v rámci tohoto regionálního programu Jihomoravského kraje se v oblasti multikultury zapojilo celkem 8 škol a školských zařízení  (Základní škola a Mateřská škola JUDr. Josefa Mareše Znojmo, Základní škola Ivanovice na Hané, okres Vyškov, Základní škola Rašovice, okres Vyškov, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště  informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23, Integrovaná střední škola Brno, Purkyňova 97, JUNIOR-Dům dětí a mládeže, Dornych 2 (s pracovištěm na Vranovské), LUŽÁNKY-středisko volného času, Brno, Lidická 50, Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, Jilemnického 2, Hodonín.

Projekty byly zaměřeny na specifické vzdělávací programy a na historii, tradici a současnost národností a etnik žijících v Jihomoravském kraji.

·        15 000,- Kč - finanční dar jako nadační příspěvek na program „Cesty k integraci“ (Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové)

 

 Přehled podpořených projektů občanských sdružení

 

OS

Název projektu

částka

1. Bulharské kulturně osvětové sdružení v Brně

Bulharská kultura na Moravě

75 000,- Kč

2.  Pirin

Uchování bulharských lidových tradic a tanců

27 000,- Kč

 

Výuka bulharských lidových tanců a písní

30 000,- Kč

3. Sdružení pro Bulharsko

Bulharská kultura v Jihomoravském kraji 2006

50 000,- Kč

4. Společnost přátel již. Slovanů

Kultura jižních Slovanů a vzájemné kulturní styky v roce 2006

30 000,- Kč

5. Národopisný spolek Pálava

Zimní ošacení

50 000,- Kč

6. Národy Podyjí

Festival národů Podyjí

25 000,- Kč

7. Svaz Maďarů- Brno

Uchování, rozvoj a prezentace kultury maďarské národnostní menšiny

40 000,- Kč

8. ROMENSTUDIO

Romenstudio Mikulov

120 000,- Kč

9. Sdružení Romů a národnostních menšin v Hodoníně

Romské dny Hodonín 2006

302 750,- Kč

 

Vzdělávání dětí a činnost sdružení

100 000,- Kč

10. Romské centrum Hodonín

Činnost romského centra

110 000,- Kč

11. Společenství Romů na Moravě

Škola hrou

50 000,- Kč

12. Ratolest Brno

Volnočasové aktivity klubu Pavlač

35 000,- Kč

13. Miret

Kulturní a volnočasové aktivity taneční skupiny M dance club

30 000,- Kč

14. Romská kultura

Paramisa

50 000,- Kč

15. Muzeum romské kultury

Dětský muzejní klub

30 000,- Kč

16. Lyceum Řekyň v České republice

Činnost Lycea Řekyň v České republice v roce 2006

90 000,- Kč

17. Nadační fond HELLENIKA

HELLENIKA, zachování řeckého kulturního povědomí

50 000,- Kč

18. Folklorní sdružení PÚČIK

Využití volného času a zájmové … 

75 000,- Kč

 

Patnáct let s lidovou písní a tancem

50 000,- Kč

 

Žijeme v jednom městě

30 000,- Kč

19. Obec Slovákov v Brně

Slovenská kultura v Brně

40 000,- Kč

20. Židovská obec Brno

Činnost Kulturního a vzdělávacího centra rabína Federa v roce 2006

100 000,- Kč

21. SOLIDAFRICA

Den Afriky

40 000,- Kč

Celkem

 

1 629 750,-

 

 

Aktivity v roce 2006 podle jednotlivých národnostních menšin podpořené dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje:

Bulharská národnostní menšina - na realizaci aktivit, které byly v rámci dotačního programu na činnost národnostních menšin podpořeny, se podílela 3 občanská sdružení:  

·        Bulharské kulturně osvětové sdružení v Brně

·        Pirin

·        Sdružení pro Bulharsko

Cílem projektů bylo především přispět k zachování tradic bulharské kultury.

Společnost přátel jižních Slovanů – sdružuje příslušníky 6 balkánských národností, a to bulharské, chorvatské, srbské, slovinské, makedonské a bosenské. Jednou z forem realizace projektu bylo vydávání časopisu  “Slovanský jih”, který slouží jako informační materiál nejen členům občanského sdružení, ale i  zastupitelským úřadům, studentům balkanistických oborů a dalším zájemcům. 

Moravští Chorvaté - představuje je Národopisný spolek Pálava se sídlem v Mikulově. Členové sdružení vystoupili především na multietnickém setkání “Návraty ke kořenům”. Jedná se o rozvíjení kulturních tradic a oživení téměř zapomenutého folklóru chorvatské menšiny na území jihomoravského regionu.

Národy Podyjí - občanské sdružení se sídlem Mikulov uspořádalo 7. festival národů Podyjí.   Cílem uvedeného projektu bylo zdůraznění etnické různorodosti coby regionálního specifika, napomáhání k větší toleranci a pochopení problémů menšin většinovými obyvateli a podpora sebevědomí a pocitu respektování u minoritních skupin. Součástí festivalu byla rovněž přehlídka kultur národů Podyjí.

 

Maďarská národnostní menšina - Svaz Maďarů – Brno svým každoročním projektem vyvíjí značné úsilí na uchování, rozvoj a prezentaci maďarské národnostní menšiny – pravidelné pořádání Dnů maďarské kultury

 

Německá národnostní menšina - v jihomoravském regionu působí 3 občanská sdružení (Brněnské sdružení občanů německé národnosti, Německé kulturní sdružení region Brno, z.s., Německý kulturní a jazykový spolek. V roce 2006 jejich představitelé nepožádali o finanční dotaci na realizaci svých aktivit

Polská národnostní menšina - organizace Polonus – klub Polski nepožádala v roce 2006 o finanční dotaci na svoji činnost

Romská národnostní menšina - ve své činnosti se sdružení a organizace  zaměřily  zejména na kulturní a volnočasové aktivity – patří k nim Romenstudio v Mikulově, Sdružení Romů a národnostních menšin v Hodoníně, Romské centrum v Hodoníně, Společenství Romů na Moravě, Ratolest Brno, Miret,  Romská kultura a Muzeum romské kultury. K významným projektům romské menšiny  patřily “Romské dny 2006”, které zorganizovalo  Sdružení Romů a národnostních menšin v Hodoníně.

Ruská národnostní menšina - Asociaci Ruských spolků v České republice byla schválena dotace ve výši 50 000,- Kč, ale z důvodu nejasnosti v obsazení funkce statutárního orgánu v tomto občanském sdružení nebyla finanční částka přidělena.

Řecká národnostní menšina - sdružuje se ve 3 organizacích – Řecká obec (na svoji činnost v roce 2006 nepožádala o finační dotaci), Lyceum Řekyň v České republice a nadační fond Hellenika. Cílem projektu “Činnost Lycea Řekyň v České republice v roce 2006” byla péče o kulturní dědictví, zachování lidových tradic a řeckých národních krojů a zabezpečení celoroční činnosti. Ve spolupráci s nadačním fondem Hellenika prezentují svoji kulturu a  činnost tanečního souboru.    

Slovenská národnostní menšina - Folklorní sdružení Púčik – Projekt „Využití volného času a zájmové činnosti k prezentaci slovenské národní kultury a lidových tradic“ se zaměřil na sbírání a zpracování zapomenutých lidových písní, vyhledávání starých tanců a lidových zvyků, jejich choreografické zpracování a předvedení v jevištní tvorbě. V rámci projektu „Patnáct let s lidovou písní a tancem“ se připravují slavnostní koncerty k 15. výročí vzniku dětského folklorního souboru a folklorního souboru Púčik, které by měly pozvaným hostům připravit neobyčejný umělecký a kulturní zážitek vyvěrající z národních tradic a folklóru Slovenska. Obec Slovákov v Brne – k nejvýznamnějším činnostem patřilo zorganizování tradiční akce -“IV. Slovenský ples v Brne” pod záštitou Ivana Nejeschleba, generálního konzula Slovenské republiky v České republice

Židovská komunita - ideou projektu „Činnost kulturního a vzdělávacího centra rabína Federa v roce 2006“ bylo zajistit kulturní a vzdělávací činnost pro členy Židovské obce Brno a pro veřejnost, a tím zajistit předávání tradic a kulturního dědictví a podat informaci  o nich široké veřejnosti.

 

Solidafrika - cílem projektu „Den Afriky“ je uspořádat u příležitosti vzniku Africké Unie Africké dny, které se konají každoročně v květnu v Brně za účasti veřejnosti, představitelů Města Brna a představitelů afrických států v ČR.

 

 

 

 

OTEVŘENO!

aneb Den otevřených dveří Krajského úřadu Jihomoravského kraje

 

 

25. června 2007 od 10,00 do 18,00 hodin

 

Na co se můžete těšit?

 

 

  • představíme Vám úřad a přesvědčíme Vás, že jeho návštěva nemusí být „noční můrou“
  • budete se moci „stát“ na pár okamžiků radním či členem Zastupitelstva Jihomoravského kraje
  • nahlédnete do reprezentačních prostor úřadu
  • dozvíte se vše o tom, v čem jsme Vám schopni pomoci, ale také o tom, co není v našich silách
  • pro všechny je připravena hra „Poznej svůj úřad“, za jejíž absolvování bude pro každého připraven malý dárek, a v 17,30 hod. proběhne slosování o hlavní ceny
  • po celý den máme pro Vás připravený bohatý doprovodný program (módní přehlídku, živou hudbu, taneční vystoupení, výstavu prací studentů jihomoravských škol aj.)

 

Přijďte se na vlastní oči přesvědčit, že i na úřadě může být zábava!

 

Srdečně Vás zve hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek a ředitel KrÚ JMK Ing. Jiří Crha se svými úředníky 

 

 

 

Program akce „OTEVŘENO! aneb Den otevřených dveří Krajského úřadu Jihomoravského kraje“

10.00                  Slavnostní zahájení za účasti hejtmana Jihomoravského kraje a ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje

10.10                  Vystoupení žesťového souboru Konzervatoře Brno

10.30                                    Módní přehlídka SOŠ Strážnice

11:00                  Přednáška hejtmana JMK Ing. Stanislava Juránka a ředitele KrÚ JMK      Ing. Jiřího Crhy v Zastupitelském sále JMK

11.30                                    Taneční vystoupení Taneční konzervatoře Brno

11.45                                    Šansony  - pěvecké vystoupení studentů Konzervatoře Brno

13.30                                    Vystoupení žesťového souboru Konzervatoře Brno

14.00                  Módní přehlídka SOŠ Strážnice

14.30                  Taneční vystoupení Taneční konzervatoře Brno

15.00                  Vystoupení smyčcového kvarteta Konzervatoře Brno

15.30                  Přednáška hejtmana JMK Ing. Stanislava Juránka a ředitele KrÚ JMK      Ing. Jiřího Crhy v Zastupitelském sále JMK

16.00                  Šansony  - pěvecké vystoupení studentů Konzervatoře Brno

16.30                  Taneční vystoupení Taneční konzervatoře Brno

17.00                  Módní přehlídka SOŠ Strážnice

17.30                  Slavnostní slosování o hlavní ceny *

17.45                  Vystoupení Kvintetu dřevěných dechových nástrojů

 

V průběhu celého dne Vám budou k dispozici vedoucí jednotlivých odborů pro Vaše dotazy a budou probíhat prohlídky reprezentačních prostor KrÚ JMK.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Na akci „OTEVŘENO!  aneb Den otevřených dveří Krajského úřadu Jihomoravského kraje“ se podílí příspěvkové organizace Jihomoravského kraje:

 

Konzervatoř, Brno, tř. Kpt. Jaroše 45

Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733

Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Valtice, Sobotní 116

Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola restaurátorská, Husova 10, Brno

Taneční konzervatoř Brno, Nejedlého 375/3

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

*Hlavní ceny za absolvování hry „Poznej svůj úřad“ jsou v podobě volného vstupu pro 2 čtyřčlenné rodiny       do všech muzeí a galerií zřizovaných JMK a volný vstup pro dvě osoby do Salonu vín ČR ve Valticích.

 

** Pokud není uvedeno jinak, uskuteční se všechny akce v hlavním foyer KrÚ JMK.