Informace č.j.: JMK 69001/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                Čj.:                                         SpZn.:                                   Vyřizuje/linka                          Brno
JMK 69001/2007                   S-JMK 69001/2007 OKP              Mgr. Doleželová/541651213              5. 6. 2007                                             
 
 
„Předání stížnosti (para 16a) – re: sdělení k R43 – obce - II“ - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 26. 5. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace dle zákona 106/99 – předání stížnosti (para 16a) – re: sdělení k R43 – obce - II“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti uvádíte:
a) Žádáme Vás o zaslání kopie Vašeho sdělení, s kterým jste odeslali odvolacímu orgánu námi podanou stížnost podle ust. § 16a k nevyřízené a níže připojené žádosti o informace.
b) Současně žádáme o zaslání kopie doručenky, kterou bylo potvrzeno doručení sdělení
dle bodu a) odvolacímu orgánu
c) Pokud došlo v souvislosti ‘předmýtnou‘ stížností k výměně jakékoliv korespondence,
a to za období do plné odpovědi na tuto žádost o informaci, tak požadujeme předat tuto korespondenci v kopii
d) Pokud dojde do úplné odpovědi na tuto žádost o informaci k jednání s nadřízeným orgánem, tak požadujeme sdělit kdo, kdy, s kým, kde a s jakým výsledkem o níže připojené žádosti o informace a o této žádosti o informace jednal a současně požadujeme předat kopii veškeré korespondence v souvislosti s tímto jednáním
e) Pokud ve spise k níže připojené žádosti o informace jsou jiné dokumenty než naše podaná žádost, odpověď povinného subjektu a doručenky, naše stížnost podle ust. § 16a a sdělení povinného subjektu odeslané odvolacímu orgánu a doručenka, požadujeme předat kopie všech ostatních dokumentů uložených ve spise.“.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
 
            k písm. a) Žádosti:
 
            V příloze Vám zasíláme kopii dopisu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 62584/2007
ze dne 11. 5. 2007 s názvem „
Postoupení stížnosti na postup při vyřizování žádosti
o poskytnutí informace a stanovisko povinného subjektu
“ [k příloze dopisu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 62584/2007 ze dne 11. 5. 2007, kterou je spis Krajského úřadu Jihomoravského kraje S - JMK 39600/2007 OKP včetně sběrného archu – viz k písm. e) Žádosti].
 
 
k písm. b) Žádosti:
 
V příloze Vám zasíláme kopii doručenky dopisu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 62584/2007 ze dne 11. 5. 2007 s názvem „Postoupení stížnosti na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace a stanovisko povinného subjektu“.
 
 
k písm. c) Žádosti:
 
Povinný subjekt žádnou Vámi požadovanou korespondenci nemá.
 
 
k písm. d Žádosti:
 
V dané věci neproběhlo žádné jednání; Vámi požadované informace povinný subjekt nemá.
 
 
k písm. e) Žádosti:
 
V příloze Vám zasíláme kopie veškerých dokumentů, které jsou součástí spisu Krajského úřadu Jihomoravského kraje S - JMK 39600/2007 OKP vyjma těch, které byly povinnému subjektu zaslány Vaším občanským sdružením a vyjma těch, které byly Vašemu občanskému sdružení zaslány povinným subjektem (tyto informace máte prokazatelně k dispozici). Jde o:
-         interní sdělení odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 28. 3. 2007 („Žádost o spolupráci“); předáno bez přílohy, kterou je žádost Vašeho občanského sdružení o poskytnutí informace ze dne 25. 3. 2007 zde uvedená, kterou máte prokazatelně k dispozici,
-         e-mail ze dne 29. 3. 2007 s názvem „informace dle zák.č. 106/99 Sb.“,
-         e-mail ze dne 29. 3. 2007 s názvem „sdělení“,
-         e-mail ze dne 29. 3. 2007 s názvem „RE: Žádost o spolupráci“,
-         e-mail ze dne 30. 3. 2007 s názvem „Podklad k vyřízení žádostí o informace
podle zákona č. 106/1999 Sb.-
“,
-         e-mail ze dne 30. 3. 2007 s názvem „žádost dle 106/1999 Sb.“,
-         interní sdělení odboru majetkového Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 30. 3. 2007,
-         e-mail ze dne 30. 3. 2007 s názvem „Vyjádření OVV k žádostem o spolupráci“,
-         e-mail ze dne 30. 3. 2007 s názvem „Žádosti o spolupráci“,
-         interní sdělení Krajského živnostenského úřadu ze dne 30. 3. 2007 s názvem „Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb.“,
-         e-mail ze dne 30. 3. 2007 s názvem „žádost o spolupráci“ včetně přílohy, kterou je interní sdělení odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 30. 3. 2007,
-         e-mail ze dne 2. 4. 2007 s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99“,
-         interní sdělení odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 2. 4. 2007,
-         email ze dne 2. 4. 2007 s názvem „interní sdělení OKP z 2.4.“,
-         interní sdělení odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 2. 4. 2007 S-JMK 39600/2007,
-         e-mail ze dne 3. 4. 2007 s názvem „106“ včetně přílohy, kterou je interní sdělení odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 2. 4. 2007 S-JMK 39600/2007,
-         e-mail ze dne 3. 4. 2007 s názvem „Vyjádření k Interním sdělením ze dne 28.3.2007“,
-         interní sdělení odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 30. 3. 2007 s názvem „K žádosti o spolupráci“; předáváno bez příloh, které Vám byly předány dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 51147/2007 ze dne 17. 4. 2007 a které tudíž máte prokazatelně k dispozici,
-         interního sdělení odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 2. 4. 2007 s názvem „Odpověď na žádost o spolupráci“; předáno bez příloh, která Vám byly předány dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 51147/2007 ze dne 17. 4. 2007 a které tudíž máte prokazatelně k dispozici,
-         sběrný arch spisu Krajského úřadu Jihomoravského kraje S – JMK 39600/2007 OKP.
V případě zbývajících písemností evidovaných ve spisu Krajského úřadu Jihomoravského kraje S – JMK 39600/2007 OKP jde o písemnosti předané povinnému subjektu Vaším občanským sdružením a dále o písemnosti, které byly Vašemu občanskému sdružení poskytnuty povinným subjektem, tedy jde o informace, které máte prokazatelně k dispozici.
 
 
Žádnými dalšími informacemi ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k Žádosti, resp. k jejím jednotlivým písmenům nedisponujeme.
 
 
            S pozdravem
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního                   
                                                     
 
 
 
Přílohy: dle textu