Informace č.j.: JMK 68995/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                Čj.:                                         SpZn.:                                   Vyřizuje/linka                          Brno
JMK 68995/2007                   S-JMK 68995/2007 OKP            Mgr. Doleželová/541651213                 7. 6. 2007                                             
 
„Předání stížnosti (para 16a) re: korespondence s UAD Studio od 1.1.2006 do 31.12.2006 106/99 – korespondence s UAD Studio od 1.1.2006 do 31.12.2006“ - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 26. 5. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 předání stížnosti (para 16a) – re: korespondence s UAD Studio od 1.1.2006 do 31.12.2006“ (dále jen „Žádost“). Žádost je v předmětu označena jako „Žádost o informace dle zákona 106/99 předání stížnosti (para 16a) re: korespondence s UAD Studio od 1.1.2006 do 31.12.2006 106/99 – korespondence s UAD Studio od 1.1.2006 do 31.12.2006“ a byla odeslána na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů „26. května 2007 12:22“.
 
V Žádosti uvádíte:
a) Žádáme Vás o zaslání kopie Vašeho sdělení, s kterým jste odeslali odvolacímu orgánu námi podanou stížnost podle ust. § 16a k nevyřízené a níže připojené žádosti o informace.
b) Současně žádáme o zaslání kopie doručenky, kterou bylo potvrzeno doručení sdělení
dle bodu a) odvolacímu orgánu
c) Pokud došlo v souvislosti ‘předmýtnou‘ stížností k výměně jakékoliv korespondence,
a to za období do plné odpovědi na tuto žádost o informaci, tak požadujeme předat tuto korespondenci v kopii
d) Pokud dojde do úplné odpovědi na tuto žádost o informaci k jednání s nadřízeným orgánem, tak požadujeme sdělit kdo, kdy, s kým, kde a s jakým výsledkem o níže připojené žádosti o informace a o této žádosti o informace jednal a současně požadujeme předat kopii veškeré korespondence v souvislosti s tímto jednáním
e) Pokud ve spise k níže připojené žádosti o informace jsou jiné dokumenty než naše podaná žádost, odpověď povinného subjektu a doručenky, naše stížnost podle ust. § 16a a sdělení povinného subjektu odeslané odvolacímu orgánu a doručenka, požadujeme předat kopie všech ostatních dokumentů uložených ve spise.“.
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
 
Žádost se obsahově shoduje se zněním Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – předání stížnosti (para 16a) – re: korespondence s UAD Studio od 1.1.2006 do 31.12.2006“, která byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena shodně dne 26. 5. 2007, resp. tato žádost o poskytnutí informace byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje odeslána „26. května 12:19“.
 
Veškeré Vámi požadované informace dle Žádosti Vám již byly poskytnuty sdělením Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 68991/2007 ze dne 6. 6. 2007 (máte je tudíž prokazatelně k dispozici). S ohledem na skutečnost, že vybrané Vámi požadované informace, a to příloha k e-mailu ze dne 26. 3. 2007 s názvem „Interní sdělení“, kterou je interní sdělení odboru regionální rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 26. 3. 2007 s názvem „Žádost o spolupráci“ a interní sdělení odboru regionální rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 26. 3. 2007 s názvem „Žádost o spolupráci“, obsahují osobní údaj fyzické osoby, je tato informace částečně odepřena – viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
 
             
Žádnými dalšími informacemi ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k Žádosti, resp. k jejím jednotlivým písmenům nedisponujeme.
 
 
            S pozdravem
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního