Informace č.j.: JMK 69115/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
                Čj.:                                         SpZn.:                                   Vyřizuje/linka                          Brno
JMK 69115/2007                   S-JMK 69115/2007 OKP                  Mgr. Doleželová/541651213          8. 6. 2007                                             
 
 
„Jednání radní Procházkové na MMR 29.3.2007“ - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 27. 5. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – jednání radní Procházkové na MMR 29.3.2007“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti uvádíte: „dne 29.3.2007 jednala radní Procházková na MMR ve věci výkonu dozoru nad JMK mimo jiné i s náměstkem ing. Pávkem
a) Požadujeme sdělit s kterými osobami na MMR ing. Procházková 29.3.2007 jednala
b) Požadujeme předat kopii veškeré korespondence, která ‘předchzela‘ jednání 29.3.2007
c) Požadujeme sdělit jaké byly výsledky jednání, předat zápisy/záznamy z jednání, prezenční listiny a sdělit, které dokumenty radní Procházková při jednáních předala a které dokumenty získala
d) Požadujeme předat kopii veškeré korespondence, která navázala na jednání 29.3.2007
Korespondencí se pro účely tohoto dotazu rozumí korespondence přijatá i odeslaná, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a informace o konaných jednáních, kde nebyl pořízen záznam/zápis, dokumenty předané osobně.“.
 
 
            k písm. a) Žádosti:
 
            V daném případě nejde o informaci ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
            k písmenům b), c) a d) Žádosti:
 
            V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že povinný subjekt žádné Vámi požadované informace nemá.
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního