Informace č.j.: JMK 76393/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
               Čj.:                                        SpZn.:                                   Vyřizuje/linka                                      Brno
JMK 76393/2007                    S-JMK 36564/2007 OKP       Mgr. Doleželová/541651213                        7. 6. 2007               
 
 
„Sdělení k R43“ - poskytnutí informace k bodu 3) žádosti
 
 
Vážení,
 
 
dne 18. 3. 2007 bylo na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – sdělení k R43“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti uvádíte: „město Brno oslovilo Krajský úřad ve věci R43 a ÚP VÚC BSRA“ s tím, že požadujete předat
1)      veškerou korespondenci JMK (a všech jeho orgánů) a města Brna (primátor, odbor 0UPR a další) ve věci R43 za období od 1.9.2006
2)      veškerou korespondenci JMK (a všech jeho orgánů) a MMR ve věci R43 za období
od 1.9.2006
3)      veškerou korespondenci JMK (a všech jeho orgánů) a ŘSD ve věci R43 za období
od 1.9.2006, a to včetně korespondence o petici k R43, kterou organizovala ODS
v Bystrci
4)      veškerou korespondenci JMK (a všech jeho orgánů) a MD ve věci R43 za období
od 1.9.2006
“.
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám byly k jednotlivým bodům Žádosti sdělením Jihomoravského kraje č.j.: JMK 46264/2007 ze dne 5. 4. 2007 předány Vámi požadované informace s tím, že v předaných informacích byly anonymizovány zde obsažené osobní údaje odepřené na základě rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 46086/2007 ze dne 5. 4. 2007 (proti tomuto rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje jste podali odvolání, o kterém rozhodlo Ministerstvo vnitra - viz níže).
 
Dne 1. 6. 2007 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje rozhodnutí Ministerstva vnitra č.j.: ODK-1254/2-2007 ze dne 18. 5. 2007 (dále jen „Rozhodnutí MV“). Na základě  Rozhodnutí MV Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. k bodu 3) Žádosti předáváme „informaci o jménu a příjmení předsedy petičního výboru¨a ostatních členů petičního výboru“ (viz zejména str. 12 Rozhodnutí MV) uvedenou v písemnostech, které Vám byly předány pod bodem 11. a bodem 14. dopisu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 46264/2007 ze dne 5. 4. 2007. Předsedou „Petičního výboru zastupitelů městské části Brno-střed“ je Petr Župka, členy tohoto výboru jsou Pavel Greňo, Ing. František Kovařík a RSDr. Pavel Novotný.
 
 
            S pozdravem
 
 
 
                                                                                          Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                         vedoucí odboru kontrolního a právního