Informace č.j.: JMK 75001/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
               Čj.:                                        SpZn.:                                   Vyřizuje/linka                                      Brno
JMK 75001/2007                    S-JMK 75001/2007 OKP           Mgr. Doleželová/541651213                           7. 6. 2007               
 
Poskytnutí informace
 
 
dne 25. 5. byl na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje doručen Váš „Podnět Zastupitelstvu JMK – reakce na sdělení vyřízení podnětu Radě JMK z 7. dubna 2007, náprava“. Toto podání je v jedné ze svých částí žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“). Ve Vašem podání mj. uvádíte: „Současně podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím požaduji
  1. zaslání kompletního materiálu předloženého Radě JMK při jednání k tomuto bodu dne 3.5.2007,
  2. kopie výpisu usnesení k tomuto bodu,
  3. sdělení, kteří radní byli přítomni při projednávání tohoto bodu a
  4. sdělení jak radní při schvalování usnesení k tomuto bodu hlasovali.“.
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám k jednotlivým bodům Vašeho podání poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
 
k bodu 1. Vašeho podání:
 
V příloze Vám zasíláme Vámi požadovaný „kompletní materiál předložený Radě JMK při jednání k tomuto bodu dne 3.5.2007“, a to titulní list materiálu předloženého Radě Jihomoravského kraje k bodu č. 60 na 115. schůzi konané dne 3. 5. 2007 s názvem „Odpověď na podání s názvem ‘Podnět Radě JMK – prověření informování v denním tisku, náprava‘“ včetně důvodové zprávy a včetně přílohy č. 1 („Sdělení o vyřízení podnětu“) a přílohy č. 2 (Vaše podání ze dne 7. 4. 2007 s názvem „Podnět Radě JMK – prověření informování v denním tisku, náprava“ včetně přílohy, kterou je novinový článek „Obce bojují proti stavbám silnic“).
 
k bodu 2. Vašeho podání:
 
            V příloze Vám zasíláme Vámi požadovanou „kopii výpisu usnesení k tomuto bodu“ („Výpis usnesení ze 115. schůze Rady Jihomoravského kraje konané dne 3. 5. 2007, Bod č. 60 programu - Odpověď na podání s názvem ‘Podnět Radě JMK – prověření informování v denním tisku, náprava‘“).
 
 
k bodu 3. Vašeho podání:
 
Jihomoravský kraj neeviduje přítomnost jednotlivých členů Rady Jihomoravského kraje u projednávání konkrétních bodů programu na schůzi tohoto orgánu Jihomoravského kraje. Přítomní členové Rady Jihomoravského kraje se zapisují do prezenční listiny, která je přílohou zápisu ze schůze tohoto orgánu Jihomoravského kraje. V případě Vámi požadované informace („sdělení, kteří radní byli přítomni při projednávání tohoto bodu“) se jedná o vytváření nové informace dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. s tím, že postup dle tohoto zákona se v takovém případě neuplatní (viz ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.).
 
 
k bodu 4. Vašeho podání:
 
Jihomoravský kraj neeviduje k jednotlivým bodům programu na schůzi Rady Jihomoravského kraje hlasování jednotlivých členů Rady Jihomoravského kraje, pokud o to některý z členů tohoto orgánu Jihomoravského kraje nepožádá, což se v tomto případě nestalo. V případě Vámi požadovaného „sdělení jak radní při schvalování usnesení k tomuto bodu hlasovali“ jde tudíž o vytváření nové informace s tím, že postup dle zákona č. 106/1999 Sb. je v takovém případě vyloučen (viz ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.).
 
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k Vašemu podání, resp. jeho jednotlivým bodům povinný subjekt nemá.
           
 
            S pozdravem
 
 
 
                                                                                          Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                         vedoucí odboru kontrolního a právního                                                           
 
 
 
 
Přílohy: dle textu (8 A4 jednostranných)