Infoirmace č.j.: JMK 69010/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                Čj.:                                         SpZn.:                                   Vyřizuje/linka                          Brno
JMK 69010/2007                   S-JMK 69010/2007 OKP             Mgr. Doleželová/541651213               5. 6. 2007                                             
 
 
„Předání stížnosti (para 16a) – re: LN 9 února 2007 – korespondence - II“ - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 26. 5. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace dle zákona 106/99 – předání stížnosti (para 16a) – re: LN 9 února 2007 – korespondence - “ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti uvádíte:
a) Žádáme Vás o zaslání kopie Vašeho sdělení, s kterým jste odeslali odvolacímu orgánu námi podanou stížnost podle ust. § 16a k nevyřízené a níže připojené žádosti o informace.
b) Současně žádáme o zaslání kopie doručenky, kterou bylo potvrzeno doručení sdělení
dle bodu a) odvolacímu orgánu
c) Pokud došlo v souvislosti ‘předmýtnou‘ stížností k výměně jakékoliv korespondence,
a to za období do plné odpovědi na tuto žádost o informaci, tak požadujeme předat tuto korespondenci v kopii
d) Pokud dojde do úplné odpovědi na tuto žádost o informaci k jednání s nadřízeným orgánem, tak požadujeme sdělit kdo, kdy, s kým, kde a s jakým výsledkem o níže připojené žádosti o informace a o této žádosti o informace jednal a současně požadujeme předat kopii veškeré korespondence v souvislosti s tímto jednáním
e) Pokud ve spise k níže připojené žádosti o informace jsou jiné dokumenty než naše podaná žádost, odpověď povinného subjektu a doručenky, naše stížnost podle ust. § 16a a sdělení povinného subjektu odeslané odvolacímu orgánu a doručenka, požadujeme předat kopie všech ostatních dokumentů uložených ve spise.“.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
 
            k písm. a) Žádosti:
 
            V příloze Vám zasíláme kopii dopisu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 60338/2007 ze dne 4. 5. 2007 s názvem „Postoupení stížnosti na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace a předkládací zpráva“ [k přílohám dopisu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 60338/2007 ze dne 4. 5. 2007, kterými jsou spis Krajského úřadu Jihomoravského kraje S - JMK 46473/2007 OKP včetně sběrného archu a spis Krajského úřadu Jihomoravského kraje S – JMK 20242/2007 OPO včetně sběrného archu – viz k písm. e) Žádosti].
 
 
k písm. b) Žádosti:
 
V příloze Vám zasíláme kopii doručenky dopisu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 60338/2007 ze dne 4. 5. 2007 s názvem „Postoupení stížnosti na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace a předkládací zpráva“.
 
 
k písm. c) Žádosti:
 
Povinný subjekt žádnou Vámi požadovanou korespondenci nemá.
 
 
k písm. d Žádosti:
 
V dané věci neproběhlo žádné jednání; Vámi požadované informace povinný subjekt nemá.
 
 
k písm. e) Žádosti:
 
V příloze Vám zasíláme kopie veškerých dokumentů, které jsou součástí spisu Krajského úřadu Jihomoravského kraje S - JMK 46473/2007 OKP vyjma těch, které byly povinnému subjektu zaslány Vaším občanským sdružením a vyjma těch, které byly Vašemu občanskému sdružení zaslány povinným subjektem (tyto informace máte prokazatelně k dispozici). Jde o:
-         interní sdělení odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 11. 4. 2007 S – JMK 46473/2007 OKP („Žádost o spolupráci“) určené vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje; předáváno bez příloh, kterými jsou žádost Vašeho občanského sdružení o poskytnutí informace ze dne 9. 4. 2007 zde uvedená (máte prokazatelně k dispozici) a sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 20242/2007 ze dne 26. 2. 2007 adresované Vašemu občanskému sdružení (máte prokazatelně k dispozici),
-         interní sdělení odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 11. 4. 2007 S – JMK 46473/2007 OKP („Žádost o spolupráci“) určené Ing. arch. Procházkové; předáváno bez příloh, kterými jsou žádost Vašeho občanského sdružení o poskytnutí informace ze dne 9. 4. 2007 zde uvedená (máte prokazatelně k dispozici) a sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 20242/2007 ze dne 26. 2. 2007 adresované Vašemu občanskému sdružení (máte prokazatelně k dispozici),
-         interní sdělení Ing. arch. Procházkové ze dne 16. 4. 2007,
-         interní sdělení odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje S – JMK 46473/2007 OKP ze dne 16. 4. 2007 s názvem „Odpověď na žádost o spolupráci“,
-         sběrný arch spisu Krajského úřadu Jihomoravského kraje S – JMK 46473/2007 OKP.
V případě zbývajících písemností evidovaných ve spisu Krajského úřadu Jihomoravského kraje S – JMK 46473/2007 OKP jde o písemnosti předané povinnému subjektu Vaším občanským sdružením a dále o písemnosti, které byly Vašemu občanskému sdružení poskytnuty povinným subjektem, tedy jde o informace, které máte prokazatelně k dispozici.
 
Dále Vám k přílohám dopisu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 60338/2007 ze dne
4. 5. 2007 – viz uvedené k písm. a) Žádosti - v příloze zasíláme kopie veškerých dokumentů, které jsou součástí spisu Krajského úřadu Jihomoravského kraje S - JMK 20242/2007 OPO vyjma těch, které byly povinnému subjektu zaslány Vaším občanským sdružením a vyjma těch, které byly Vašemu občanskému sdružení zaslány povinným subjektem (tyto informace máte prokazatelně k dispozici). Jedná se o:
-         interní sdělení odboru právního a organizačního Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 14. 2. 2007 S – JMK 46473/2007 OKP („Žádost o spolupráci“; předáváno bez přílohy, kterou je žádost Vašeho občanského sdružení o poskytnutí informace ze dne 12. 2. 2007 zde uvedená (máte prokazatelně k dispozici),
-         interní sdělení odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 16. 2. 2007,
-         interní sdělení odboru kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 16. 2. 2007,
-         interní sdělení odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 19. 2. 2007 s názvem „Žádost o spolupráci,
-         e-mail ze dne 19. 2. 2007 s názvem „zákon č. 106/1999 Sb“,
-         interní sdělení odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 19. 2. 2007,
-         sdělení Jihomoravského kraje (odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje) ze dne 19. 2. 2007,
-         interní sdělení Krajského živnostenského úřadu ze dne 19. 2. 2007 s názvem „Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb.“,
-         interní sdělení odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Jihomoravského kraje
ze dne 16. 2. 2007 s názvem „
Podklady k poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.“,
-         interní sdělení interního auditu ze dne 19. 2. 2007 s názvem „Sdělení k žádosti o spolupráci S-JMK 20242/2007 OPO“,
-         e-mail ze dne 19. 2. 2007 s názvem „Interní sdělení S-JMK 20242/2007 OPO, S-JMK 20249/2007 OPO“,
-         interní sdělení odboru majetkového Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 19. 2. 2007,
-         interní sdělení odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 19. 2. 2007,
-         interní sdělení odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 20. 2. 2007,
-         interní sdělení odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje S – JMK 20242/2007 OPO ze dne 20. 2. 2007 s názvem „Odpověď na žádost o spolupráci“,
-         interní sdělení odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 19. 2. 2007 včetně interního sdělení odboru právního a organizačního Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 14. 2. 2007 S – JMK 20242/2007 OPO s názvem „Žádost o spolupráci“ (předáváno bez přílohy, kterou je žádost Vašeho občanského sdružení o poskytnutí informace ze dne 12. 2. 2007 zde uvedená - máte prokazatelně k dispozici),
-         sdělení sekretariátu ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje S – JMK 20242/2007 OPO ze dne 20. 2. 2007,
-         e-mail ze dne 20. 2. 2007 s názvem „106“,
-         sdělení odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 20. 2. 2007 s názvem „K žádosti o spolupráci“,
-         e-mail ze dne 23. 2. 2007 s názvem „Žádost “,
-         sběrný arch spisu Krajského úřadu Jihomoravského kraje S – JMK 20242/2007 OPO.
V případě zbývajících písemností evidovaných ve spisu Krajského úřadu Jihomoravského kraje S – JMK 20242/2007 OPO jde o písemnosti předané povinnému subjektu Vaším občanským sdružením a dále o písemnosti, které byly Vašemu občanskému sdružení poskytnuty povinným subjektem, tedy jde o informace, které máte prokazatelně k dispozici.
 
 
Žádnými dalšími informacemi ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k Žádosti, resp. k jejím jednotlivým písmenům nedisponujeme.
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního                   
                                                     
 
Přílohy: dle textu