Financování sociálních služeb v JMK

Tisková zpráva

Financování sociálních služeb v JMK


Hodnocení poskytovatelů sociálních služeb probíhalo podle dokumentu "Metodika hodnocení registrovaných sociálních služeb v návaznosti na optimalizaci sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji" schváleného Zastupitelstvem JMK. MPSV takto navržené rozdělení finančních prostředků schválilo.

Kritéria hodnocení jsou členěna do 6 skupin, s kritérii jsou spojeny procentní váhy:

- Specifikum služby (váha 24 %)
- Jiné zdroje (12 %)
- Nákladovost služby (20 %)
- Výkonnost služby (24 %)
- Provázanost a spolupráce (5 %)
- Kvalita služby (15 %)

Systém umožňuje porovnat služby a sestavit jejich pořadí podle toho jak naplňují daná kritéria

V přiložené tabulce ZDE (doc, 49 kB) je uvedeno meziroční srovnání dělené do řádku dle druhu zřizovatele, popřípadě služby. Uvedená kritéria byla použita i pro rozdělení finančních prostředků i z rozpočtu Jihomoravského kraje nestátním neziskovým organizacím v sociálních službách v rámci jejich víceletého financování. Rozdělení 12 mil. Kč bylo schváleno na prosincovém zastupitelstvu, rozdělení zbývajících 39 mil. Kč bude schváleno v měsíci dubnu.


Hlavní přínosy aplikace kritérií

Metodika nastavila základní úroveň kvality a efektivity sociálních služeb v JmK. Systém zohledňuje nejen nákladovostní kritéria ale také kvalitu. Tím se zvýšila předvídatelnost a čitelnost celého procesu, což přináší do systému záruku dlouhodobé stability a rovného přístupu.

Dříve bylo možné posuzovat pouze charakteristiky shodné pro všechny služby, nyní je hodnoceno podstatně více parametrů, což opět vede k vyšší spravedlnosti v distribuci finančních prostředků.

Výzkum, a následné diskuze s poskytovateli a zadavateli sociálních služeb dodaly velké množství údajů, které byly využity pro vyladění požadovaných intervalů pro různé druhy služeb, takže nedochází k problému, kdy některé specifické (a nákladnější) služby byly v nevýhodném postavení.

Tyto a další mechanismy budou průběžně přehodnocovány a na základě nových údajů aktualizovány a dolaďovány ve spolupráci s poskytovateli. Tím bude i do budoucna zaručena předvídatelnost, transparentnost a stabilita systému hodnocení žádostí a v důsledku i kultivace samotných služeb.

 

V Brně dne 3. března 2014

 

Mgr. Marek Šlapal
člen Rady Jihomoravského kraje pro oblast sociálních věcí
+420 737 709 680