Rada vybrala zhotovitele Zásad územního rozvoje JMK

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 13. února 2014 schválila přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo na plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) uzavírané mezi Jihomoravským krajem jako objednatelem a sdružením společností Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o. a Atelier T-plan, s.r.o. jako zhotovitelem.

„Už loni jsme zahájili přípravné práce, zastupitelstvo schválilo hlasy zastupitelů ze všech politických klubů Zadání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, probíhala konkrétní jednání s dotčenými obcemi. Budeme se snažit, aby celý proces byl co nejvíce transparentní, aby výsledkem byly nové Zásady územního rozvoje kraje,“ řekl na tiskové konferenci po jednání rady hejtman Michal Hašek.
ZÚR JMK stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stanoví kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití.
Účelem díla je zpracovat ZÚR JMK a Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území a tím vytvořit předpoklady pro udržitelný rozvoj území Jihomoravského kraje, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území.
ZÚR JMK se po vydání stanou územně plánovací dokumentací kraje, která bude závazná pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.
Finanční náklady na veřejnou zakázku „ZÚR JMK“ budou hrazeny z rozpočtu kraje. Předpokládané ukončení plnění veřejné zakázky je do konce roku 2016.

Boleradičtí divadelníci navrženi na ocenění

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 13. února 2014 navrhla Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice na udělení ceny festivalu Jiráskův Hronov za přínos českému amatérskému divadlu. V roce 2014 bude tato cena udělována poprvé.
„Jde o soubor, který navazuje na více než stoletou tradici ochotnického divadla v Boleradicích. Za dobu svého působení soubor reprezentoval Jihomoravský kraj šestnáctkrát na Národní přehlídce venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou - Krakonošův divadelní podzim -, a třikrát, v letech 1992, 1997 a 2002, se zúčastnil i festivalu Jiráskův Hronov. Úspěšně reprezentoval Českou republiku také v zahraničí – dvakrát hostoval ve Švédsku, s velkým úspěchem vystupoval v londýnském divadle The Questor´s, na pozvání Společnosti pro vědu a umění strávil v roce 2000 11 dnů v USA, často se účastní přehlídek na Slovensku a pravidelně je zván do Vídně, kde vystupuje v krajanském divadle,“ uvedl na tiskové konferenci náměstek hejtmana Roman Celý.
Divadelní spolek bratří Mrštíků je kolektivním členem Svazu českých divadelních ochotníků a v divadelní obci je považován za jeden z nejlepších amatérských souborů v celé České republice.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK