Informace č.j.: JMK 66563/2007

Jihomoravský kraj

Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

                Čj.                                            SpZn.                                       Vyřizuje/linka                              Brno

JMK 66563/2007                     S-JMK 66563/2007 OSO         Mgr. Kovářová/541658855                 4. 6. 2007

                                                                                                                               

Bod č. 17 ze 118. schůze Rady Jihomoravského kraje - poskytnutí informace

 

Vážený pane,

 

            dne 21. 5. 2007 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 17 na 118. zasedání RJMK“.

 

            V příloze Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., předáváme v elektronické podobě Vámi požadované informace, tedy materiál předložený k bodu 17 na 118. schůzi Rady Jihomoravského kraje, a to titulní list (viz dikce Žádosti „t.j. tzv. košilka“), důvodovou zprávu a přílohu č. 2 předmětného materiálu, kterou je odpověď Rady Jihomoravského kraje na podnět občanského sdružení „Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“ s názvem „Podnět Radě JMK – problematická důvodová zpráva k usnesení č. 6536/07/R110 – Informace ředitele KrÚ JMK o uložení pokuty JMK  ÚOOÚ“, (v daném případě byly anonymizovány zde obsažené osobní údaje – viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 73942/2007).

 

            Není předávána příloha č. 1 materiálu, kterou je „Podnět Radě JMK – problematická důvodová zpráva k usnesení č. 6536/07/R110 – Informace ředitele KrÚ JMK o uložení pokuty JMK  ÚOOÚ“. V daném případě jsou naplněny podmínky ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. s tím, že občanským sdružením „Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“ nebyl k dnešnímu dni udělen souhlas k poskytnutí informace (viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 73942/2007). Pokud bude ze strany uvedeného občanského sdružení souhlas k poskytnutí informace udělen, bude Vám tato požadovaná informace poskytnuta dodatečně.

 

            S pozdravem

 

                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.

                                                                      vedoucí odboru správního a organizačního

Přílohy: dle textu