Informace č.j.: JMK 74189/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                Čj.:                                         SpZn.:                                   Vyřizuje/linka                          Brno
JMK 74189/2007                   S-JMK 56768/2007 OKP               Mgr. Doleželová/541651213              4. 6. 2007              
 
 
„Podkladové materiály vyžádané MV k probíhajícímu postupu dozoru MV nad postupem JMK na základě podnětu OS Mikulovsko bez dálnice“ - poskytnutí informace
 
Vážení,
 
dne 28. 4. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) o poskytnutí informací s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – podkladové materiály vyžádané MV k probíhajícímu postupu dozoru MV nad postupem JMK na základě podnětu OS Mikulovsko bez dálnice“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti uvádíte: „OS Mikulovsko bez dálnice zaslalo podnět na MV k probíhajícímu dozoru nad postupem JMK ve věci ÚP VÚC Břeclavsko Požadujeme předat kopie veškeré korespondence, kterou mezi ‘JMKa‘ MV v této věci Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, písemná, emailová i faxová, zápisy/záznamy z jednání
a dokumenty předané osobně
“.
 
            S ohledem na skutečnost, že povinný subjekt shledal text Žádosti znějící „Požadujeme předat kopie veškeré korespondence, kterou mezi ‘JMKa‘ MV v této věci“ za formulovaný nesrozumitelně (povinnému subjektu v daném případě nebylo zřejmé, jaká informace je požadována), byli jste dopisem Jihomoravského kraje č.j.: JMK 56768/2007 ze dne 4. 5. 2007 vyzváni k upřesnění Žádosti. (tuto výzvu jste obdrželi dne 10. 5. 2007). Dne 29. 5. 2007 byla na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje doručena Vaše „Odpověď k výzvě upřesnit dotaz – K žádosti o informace ‚podkladové materiály vyžádané MV k probíhajícímu postupu dozoru MV nad postupem JMK na základě podnětu OS Mikulovsko bez dálnice“, ve které uvádíte mj.: „Požadujeme předat kopii veškeré korespondence mezi JMK a MV v této věci“. Dále zde uvádíte: „Pokud povinný subjekt již některý z dokumentů spadajících pod výše uvedenou formulaci žádosti o informaci předal, nepožadujeme tento dokument v kopii zasílat znovu, ale požadujeme, aby povinný subjekt na tento dokument jednoznačně odkázal tím, že uvede jeho označení a dále uvede nejen čj. průvodního sdělení, ale i označení žádosti o informaci použité na odpovědi povinného subjektu (které již bylo také použito
na označení žádosti)
“.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
Povinný subjekt nemá žádné další Vámi požadované informace vyjma těch, které Vám již byly poskytnuty v minulosti, a to dopisy Jihomoravského kraje:
-         č.j.: JMK 36751/2007 ze dne 19. 3. 2007 s názvem „Korespondence ve věci přezkumu zákonnosti usnesení Zastupitelstva JMK k ÚP VÚC Břeclavsko Ministerstvem vnitra – poskytnutí informace“; k Vaší „žádosti o informace podle zákona
106/99 - korespondence ve věci přezkumu zákonnosti usnesení Zastupitelstva JMK k ÚP VÚC Břeclavsko Ministerstvem vnitra
“,
-         č.j.: JMK 49137/2007 ze dne 26. 4. 2007 s názvem „Korespondence ve věci přezkumu zákonnosti usnesení Zastupitelstva JMK k ÚP VÚC Břeclavsko Ministerstvem vnitra – II – poskytnutí informace“; k Vaší „žádosti o informace podle zákona 106/99 - korespondence ve věci přezkumu zákonnosti usnesení Zastupitelstva JMK k ÚP VÚC Břeclavsko Ministerstvem vnitra - II“,
-         č.j.: JMK 51254/2007 ze dne 2. 5. 2007 s názvem „Výkon dozoru nad JMK - poskytnutí informace“; k Vaší „žádosti o informace podle zákona 106/99 – výkon dozoru nad JMK“,
-         č.j.: JMK 56757/2007 ze dne 2. 5. 2007 s názvem „Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – podkladové materiály vyžádané MV k probíhajícímu dozoru MV nad postupem JMK“; k Vaší „Žádosti o informace dle zákona 106/99 - podkladové materiály vyžádané MV k probíhajícímu dozoru MV nad postupem JMK“,
-         č.j.: JMK 63386/2007 ze dne 21. 5. 2007 s názvem „’Korespondence ve věci přezkumu zákonnosti usnesení Zastupitelstva JMK k ÚP VÚC Břeclavsko Ministerstvem vnitra – III‘ – poskytnutí informace“; k Vaší „žádosti o informace podle zákona 106/99 - korespondence ve věci přezkumu zákonnosti usnesení Zastupitelstva JMK k ÚP VÚC Břeclavsko Ministerstvem vnitra - III“,
-         č.j.: JMK 66545/2007 ze dne 1. 6. 2007 s názvem „‘Korespondence k probíhajícímu postupu dozoru MV nad postupem JMK ve věci ÚP VÚC Břeclavsko‘ – poskytnutí informace“; k Vaší „žádosti o informace dle zákona 106/99 - korespondence k probíhajícímu postupu dozoru MV nad postupem JMK ve věci ÚP VÚC Břeclavsko“.
Výše uvedené informace Vám byly ze strany povinného subjektu poskytnuty; máte je tudíž prokazatelně k dispozici. S ohledem na uvedené Vám tyto informace nejsou opětovně zasílány.
 
Žádnými dalšími informacemi ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona  č. 106/1999 Sb. k Žádosti nedisponujeme.
 
            S pozdravem
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního