Krajská rada vyhlásila soutěž „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2013“

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 23. ledna 2014 vyhlásila soutěž „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2013“.

„Jde již o sedmý ročník soutěže. Chceme tak motivovat vlastníky kulturních památek k jejich příkladné obnově a propagovat jihomoravské památky pro veřejnost,“ uvedla na tiskové konferenci po jednání rady radní Bohumila Beranová. „Soutěží se ve třech kategoriích. První jsou velké stavby - hrady, zámky, kostely, kláštery, fary, tvrze či hospodářské dvory. Druhou pak díla výtvarného umění (obrazy, sochy, nástěnné malby…), při jejichž obnově se uplatňuje metoda restaurování. Třetí kategorii tvoří drobné stavby. Letošní novinkou je možnost komise udělit navíc zvláštní cenu ve výši 25 tisíc korun vlastníku kulturní památky, která ji v letošním ročníku zaujme například kvalitou oprav, mimořádnou historií či zvláštním přístupem vlastníka. Vedle toho může komise soutěže udělit cenu ve výši 25 tisíc korun vlastníku technické kulturní památky, která se účastnila některého z pěti předchozích ročníků soutěže. Touto cenou Jihomoravský kraj chce upozornit na často opomíjenou část kulturního dědictví, kterou technické památky bezesporu jsou. O těchto dvou cenách se nebude hlasovat formou SMS a komise soutěže si vyhrazuje právo tyto dvě ceny neudělit,“ řekla radní Beranová.

Do soutěže mohou být navrženy památky (i dílčí části) opravené v roce 2013. Návrhy může podávat kterýkoliv občan, k nominaci bude též vyzvána odborná veřejnost a starostové obcí, na jejichž území se památky nacházejí. Účastníkem soutěže se stane vlastník navrženého objektu.

Písemný návrh lze zaslat na odbor kultury a památkové péče Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, e-mailový návrh na adresu: ok@kr-jihomoravsky.cz. Uzávěrka přihlášek do soutěže je 14. února 2014, hlasování prostřednictvím SMS zpráv proběhne od 10. března do 4. dubna 2014, výsledky soutěže budou vyhlášeny na přelomu dubna a května 2014.
Fotografie vybraných památek a doprovázející popisné texty budou uveřejněny na webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz. Hlasování proběhne formou SMS, přičemž z jednoho telefonního čísla může být zaslán pouze jeden hlas. Na webové stránce soutěže bude umístěn jednoduchý návod, jak při hlasování postupovat. Dle počtu obdržených hlasů se stanoví konečné pořadí a přidělí ceny.

Souhrnné ocenění 300 000,- Kč bude rozděleno podle počtu získaných hlasů následovně: V kategorii 1. budou oceněna první dvě místa částkou 150 000,- a 50 000,- Kč., v kategorii 2. a 3. první místa částkou 50 000,- Kč. Další podrobnosti jsou na http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=221373&TypeID=2 .

Kraj připravuje rozdělení přebytku rozpočtu za loňský rok

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 23. ledna 2014 vzala na vědomí informaci o vyšším plnění příjmů ze sdílených daní k 31. 12. 2013 oproti schválenému rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2013 o 145 milionů korun.
Zároveň rada uložila hejtmanovi Michalu Haškovi předložit záměr rozdělení zdrojů Jihomoravského kraje krytých těmito daňovými výnosy plněnými nad rámec schváleného loňského rozpočtu kraje. „Tyto prostředky kraj využije ještě v letošním roce,“ řekl hejtman Hašek.
Ještě loni v listopadu to vypadalo, že hospodaření kraje za rok 2013 skončí s několikamilionovým schodkem. Podle schváleného rozpočtu Jihomoravský kraj předpokládal daňové výnosy ve výši 4,429 miliardy korun. V závěru roku 2013 se však ukázalo, že výnosy daní činí 4,574 miliardy korun. Kraj při sestavení rozpočtu vycházel z prognóz ministerstva financí, které se nenaplnily.

 


Náměstek hejtmana Roman Celý na tiskové konferenci hovořil o schválených darech prvním občánkům Jihomoravského kraje narozeným v roce 2014 v jednotlivých okresech kraje a o podpoře mezinárodní mozartovské soutěže pro mladé klavíristy do 11 let Amadeus 2014. Jak uvedl, rada rovněž udělila souhlas k zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „II/602 Ostrovačice 1. stavba“. „Stavební práce by měly být zahájeny v březnu, předpokládaná cena stavebních prací je přibližně 13 milionů korun. Dalšími dopravními stavbami, kterými jsme se zabývali, byly investiční záměry Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje na akce „III/41412 Valtice - Úvaly“ a „II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov“. V obou případech rada souhlasila také se zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce, tyto stavby se financují především z evropských fondů, konkrétně jde o program Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013, kraj dokrývá pouze zbývající část nákladů,“ dodal náměstek Roman Celý.

Radní Marek Šlapal informoval na tiskové konferenci o pokračování projektu gerontologické a organizační supervize. „Jedná se o odbornou podporu a organizační supervizi v zařízeních pro seniory a osoby se zdravotním postižením, které zřizuje kraj. Cílem a výstupem je zlepšování péče o klienty, zlepšení kvality života v zařízeních i zlepšení klimatu na pracovišti pro zaměstnance, kteří se o klienty starají,“ zdůraznil Marek Šlapal.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK