Krajský úřad Jihomoravského kraje a společenská odpovědnost jako součást řízení organizace

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje se v roce 2013 stal prvním krajským úřadem a organizací veřejné správy vůbec, jehož systém managementu společenské odpovědnosti byl certifikován. Zpočátku certifikace probíhaly dle Národního programu posuzování shody systému managementu společenské odpovědnosti, od roku 2017 je krajský úřad certifikován v souladu s normou ČSN 01 0391.


Rozhodnutím o certifikaci systému řízení společenské odpovědnosti dal krajský úřad zcela jasně najevo svoji prioritu, aby veškeré jeho činnosti byly vykonávány s ohledem a s pozitivním dopadem na regionální ekonomiku, životní prostředí a společnost a aby pokud možno byly co nejvíc minimalizovány negativní dopady této činnosti. Tento cíl je rovněž zohledněn ve Strategii Jihomoravského kraje a Strategii Krajského úřadu Jihomoravského kraje.


Certifikát je udělován nezávislým certifikačním orgánem na období 3 let. Podmínkou pro udělení a v dalších letech pro potvrzení platnosti certifikátu je úspěšné zvládnutí každoročního posouzení nastavení a funkčnosti systému řízení společenské odpovědnosti v souladu s normou. Získaný certifikát tedy dokládá naplnění požadavků normy pro správné nastavení a uplatňování principů společenské odpovědnosti v každodenním fungování krajského úřadu a současně závazek k neustálému zlepšování se v této oblasti.


Do roku 2020 byla certifikačním orgánem společnost Qualiform, a.s., od roku 2020 provádí audity Česká společnost pro jakost, z.s.


V oblasti šíření myšlenek konceptu společenské odpovědnosti chce jít krajský úřad ostatním úřadům a organizacím veřejné správy příkladem a o své odpovědnosti vůči veřejnosti každoročně informovat prostřednictvím Zprávy o společenské odpovědnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje.