Krajský úřad převzal certifikát systému managementu společenské odpovědnosti

Jihomoravský kraj – Krajský úřad Jihomoravského kraje se stal prvním úřadem certifikovaným pro systém managementu společenské odpovědnosti.

Certifikační audity, které proběhly v průběhu října a listopadu 2013, potvrdily, že Krajský úřad Jihomoravského kraje má zaveden a udržován systém managementu odpovídající požadavkům Národního programu posuzování shody systému managementu společenské odpovědnosti (dále jen „Národní program“).

Ocenění v podobě certifikátu si převzala v úterý 26. listopadu 2013 ve Španělském sále Pražského hradu ředitelka krajského úřadu Věra Vojáčková. V rámci slavnostního večera byla předána Národní cena kvality ČR, Národní cena ČR za společenskou odpovědnost a další ocenění v oblasti kvality; oceněny byly jak organizace veřejné správy, tak podnikatelské subjekty. V době tříleté platnosti certifikátu bude krajský úřad každý rok prokazovat shodu se všemi požadavky Národního programu v rámci tzv. dozorových auditů.
 

foto JMKfoto JMK

Společenská odpovědnost organizací (Corporate Social Responsibility) je koncept, kterým se organizace otevřeně přiznávají ke své spoluodpovědnosti za stav, chod a udržitelný rozvoj společnosti. Společensky odpovědné chování organizace je představováno aktivitami, které jdou nejen nad rámec zákonných, ale i etických, komerčních a společenských očekávání. Organizace přijímají zásady společenské odpovědnosti za své (tj. integrují je do svého systému řízení, strategií, hodnot a každodenních činností a procesů), dobrovolně si stanovují vysoké etické standardy, snaží se minimalizovat negativní dopady své činnosti na životní prostředí, pečují o své zaměstnance, udržují s nimi dobré vztahy a přispívají k podpoře regionu, v němž působí.
Organizace veřejné správy by měly být ze své podstaty společensky odpovědné, což je dáno do značné míry legislativou. Ne vždy je však společenská odpovědnost těchto organizací veřejnosti patrná a rozpoznatelná, neboť „společenská odpovědnost“ je stále často pojímána pouze jako charita, sponzoring či filantropie. Míra společensky odpovědných aktivit se hodnotí na základě objemu investovaných částek, nikoli dle dopadu na samotnou společnost.
Krajský úřad jako orgán Jihomoravského kraje se podílí na péči o všestranný rozvoj území Jihomoravského kraje a o zajištění potřeb občanů Jihomoravského kraje, přičemž při výkonu své činnosti chrání veřejný zájem. Mottem společenské odpovědnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje je: „Nabídnout víc, než co zákon ukládá a společnost očekává“. Vedení krajského úřadu vnímá společenskou odpovědnost za samozřejmost, za obyčejnou slušnost a používání zdravého rozumu, které lze prosazovat jak ve firemní, tak ve veřejné sféře.
Informace o konceptu společenské odpovědnosti a realizovaných aktivitách, které lze v Krajském úřadě Jihomoravského kraje vnímat jako společensky odpovědné, jsou veřejnosti prezentovány ve Zprávě o společenské odpovědnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje 2012/2013.
Krajský úřad ve spolupráci s firmou Qualiform, a. s. uspořádal první ročník konference „Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy“. Konference se uskutečnila 19. listopadu 2013 v Brně za účasti bezmála 100 zástupců nejen obcí, ale i neziskových organizací, příspěvkových organizací, orgánů státní správy, vysokých škol a dalších, a to jak z ČR, tak ze Slovenska. Účelem konference bylo seznámit zástupce organizací veřejné správy a dalších organizací s hlavními východisky společensko-odpovědného chování a s jejich přínosem pro rozvoj kvality života komunity a prostředí, v nichž organizace působí a které svou činností bezprostředně ovlivňují.