Informace č.j.: JMK 63686/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                Čj.:                                         SpZn.:                                   Vyřizuje/linka                          Brno
JMK 63686/2007                   S-JMK 63686/2007 OKP                Mgr. Doleželová/541651213             28. 5. 2007                                           
 
 
„Předání odvolání (§16) – re: ÚP města Brna, bod a“ - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 15. 5. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše  žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – předání odvolání (§16) – re: ÚP města Brna, bod a“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti uvádíte:
a) Žádáme Vás o zaslání kopie Vašeho sdělení, s kterým jste odeslali odvolacímu orgánu námi podané odvolání podle ust. § 16 k nevyřízené a níže připojené žádosti o informace,
bod a
b) Současně žádáme o zaslání kopie doručenky, kterou bylo potvrzeno doručení sdělení
dle bodu a) odvolacímu orgánu
c) Pokud došlo v souvislosti ‘předmětným‘ odvoláním k výměně jakékoliv korespondence,
a to za období do úplné odpovědi na tuto žádost o informaci, tak požadujeme předat tuto korespondenci v kopii
d) Pokud dojde do úplné odpovědi na tuto žádost o informaci k jednání s nadřízeným orgánem, tak požadujeme sdělit kdo, kdy, s kým, kde a s jakým výsledkem o níže připojené žádosti o informace a o této žádosti o informace jednal a současně požadujeme předat kopii veškeré korespondence v souvislosti s tímto jednáním
e) Pokud ve spise k níže připojené žádosti o informace jsou jiné dokumenty než naše podaná žádost, odpověď povinného subjektu a doručenky, naše odvolání podle ust. § 16 a sdělení povinného subjektu odeslané odvolacímu orgánu a doručenka, požadujeme předat kopie všech ostatních dokumentů uložených ve spise.“.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
            k písm. a) Žádosti:
 
            V příloze Vám zasíláme kopii dopisu Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 25591/2007 ze dne 22. 2. 2007 s názvem „Postoupení odvolání“ [k příloze dopisu Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 25591/2007 ze dne 22. 2. 2007, kterou je spis Krajského úřadu Jihomoravského kraje S - JMK 151649/2006 OPO – viz k písm. e) Žádosti].
 
 
k písm. b) Žádosti:
 
V příloze Vám zasíláme kopii doručenky dopisu Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 25591/2007 ze dne 22. 2. 2007 s názvem „Postoupení odvolání“.
 
 
k písm. c) Žádosti:
 
Povinný subjekt žádnou Vámi požadovanou korespondenci nemá.
 
 
k písm. d Žádosti:
 
V dané věci neproběhlo žádné jednání; Vámi požadované informace povinný subjekt nemá.
 
 
k písm. e) Žádosti:
 
V příloze Vám zasíláme kopie veškerých dokumentů, které jsou součástí spisu Krajského úřadu Jihomoravského kraje S - JMK 151649/2006 OPO a které současně nemáte k dispozici, a to:
-         interního sdělení odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 29. 11. 2006 s názvem „Postoupení – žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.“; předáno bez příloh, které máte prokazatelně k dispozici,
-         interního sdělení odboru kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 22. 12. 2006 s názvem „Žádost o stanovisko“, předáváno bez příloh, kterými jsou zde uvedené stížnosti Vašeho občanského sdružení, které máte prokazatelně k dispozici,
-         interního sdělení odboru právního a organizačního Krajského úřadu Jihomoravského kraje S – JMK 151649/2006 OPO ze dne 3. 1. 2007; předáváno včetně zde uvedené doručenky sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 151649/2006 ze dne 30. 11. 2006 adresovaného vašemu občanskému sdružení; zbývající předané písemnosti máte prokazatelně k dispozici a nejsou tudíž předávány,
-         e-mailu ze dne 4. 1. 2007 včetně příloh („stížnost.OKO.doc“ a „stížnost. OKO.doc).
V případě zbývajících písemností evidovaných ve spisu Krajského úřadu Jihomoravského kraje S – JMK 162449/2006 OPO jde o písemnosti předané povinnému subjektu Vaším občanským sdružením a dále o písemnosti, které byly Vašemu občanskému sdružení poskytnuty povinným subjektem, tedy jde o informace, které máte prokazatelně k dispozici
 
 
Žádnými dalšími informacemi ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k Žádosti, resp. k jejím jednotlivým písmenům nedisponujeme.
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního                   
                                                     
 
 
 
Přílohy: dle textu