informace č.j.: JMK 63619/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                Čj.:                                         SpZn.:                                   Vyřizuje/linka                          Brno
JMK 63619/2007                   S-JMK 63619/2007 OKP               Mgr. Doleželová/541651213            28. 5. 2007                                           
 
„Předání stížnosti (§16a) – re: ‘inteznzivní‘ příprava R43, bod b“ - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
dne 15. 5. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše  žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – předání stížnosti (§16a) – re: ‘inteznzivní’ příprava R43, bod b“ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti uvádíte:
a) Žádáme Vás o zaslání kopie Vašeho sdělení, s kterým jste odeslali odvolacímu orgánu námi podanou stížnost podle ust. § 16a k nevyřízené a níže připojené žádosti o informace
pro bod b
b) Současně žádáme o zaslání kopie doručenky, kterou bylo potvrzeno doručení sdělení
dle bodu a) odvolacímu orgánu
c) Pokud došlo v souvislosti ‘předmětnou‘ stížností k výměně jakékoliv korespondence,
a to za období do úplné odpovědi na tuto žádost o informaci, tak požadujeme předat tuto korespondenci v kopii
d) Pokud dojde do úplné odpovědi na tuto žádost o informaci k jednání s nadřízeným orgánem, tak požadujeme sdělit kdo, kdy, s kým, kde a s jakým výsledkem o níže připojené žádosti o informace a o této žádosti o informace jednal a současně požadujeme předat kopii veškeré korespondence v souvislosti s tímto jednáním
e) Pokud ve spise k níže připojené žádosti o informace jsou jiné dokumenty než naše podaná žádost, odpověď povinného subjektu a doručenky, naše stížnost podle ust. § 16a a sdělení povinného subjektu odeslané odvolacímu orgánu a doručenka, požadujeme předat kopie všech ostatních dokumentů uložených ve spise.“.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti:
 
            V příloze Vám zasíláme kopii dopisu Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 23280/2007 ze dne 15. 2. 2007 s názvem „Postoupení stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace“ [k příloze dopisu Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 23280/2007 ze dne 15. 2. 2007, kterou je spis Krajského úřadu Jihomoravského kraje S - JMK 4861/2007 OPO – viz k písm. e) Žádosti].
 
 
k písm. b) Žádosti:
 
V příloze Vám zasíláme kopii doručenky dopisu Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 23280/2007 ze dne 15. 2. 2007 s názvem „Postoupení stížnosti na postup
při vyřizování žádosti o informace
“.
 
 
k písm. c) Žádosti:
 
Povinný subjekt žádnou Vámi požadovanou korespondenci nemá.
 
 
k písm. d Žádosti:
 
V dané věci neproběhlo žádné jednání; Vámi požadované informace povinný subjekt nemá.
 
 
k písm. e) Žádosti:
 
V příloze Vám zasíláme kopie veškerých dokumentů, které jsou součástí spisu Krajského úřadu Jihomoravského kraje S - JMK 4861/2007 OPO a které současně nemáte k dispozici, a to:
-         interního sdělení odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 11. 1. 2007 s názvem „Postoupení – žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.“; předáváno bez přílohy (Vaše žádost o poskytnutí informace zde uvedená), kterou máte prokazatelně k dispozici,
-         interního sdělení odboru právního a organizačního Krajského úřadu Jihomoravského kraje S-JMK 4861/2007 OPO ze dne 11. 1. 2007 s názvem „Žádost o spolupráci“; předáváno bez přílohy (Vaše žádost o poskytnutí informace zde uvedená), kterou máte prokazatelně k dispozici,
-         interního sdělení odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 16. 1. 2007 nazvaného „K žádosti o spolupráci“; předáváno bez přílohy, která Vám byla předána dopisem Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 4861/2007 ze dne 18. 1. 2007 a kterou máte tudíž prokazatelně k dispozici,
-         interního sdělení odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 16. 1. 2007 s názvem „Žádost o informace- ‘Intenzivní příprava R 43‘“,
-         interního sdělení odboru kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 14. 2. 2007 s názvem „Stížnost dle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. – postoupení k vyřízení“; předáváno bez přílohy, resp. příloh, kterými jsou zde uvedené stížnosti Vašeho občanského sdružení (máte prokazatelně k dispozici),
-         sdělení Ministerstva vnitra (odboru bezpečnostní politiky) č. j. OBP-184/S-2007 ze dne 9. 3. 2007; předáváno bez přílohy (zde uvedená stížnost Vašeho občanského sdružení; máte prokazatelně k dispozici),
-         Soupisu spisu č. j. ODK-698/2-2007 Stížnost občanského sdružení ‘Občané za ochranu kvality bydlení…‘, IČ: 26653486, na postup Krajského úřadu Jihomoravského kraje při vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.“,
-         interního sdělení odboru kontrolního a právního ze dne 23. 3. 2007 S-JMK 4861/2007 OPO s názvem „Žádost o spolupráci“; předáváno bez příloh (tyto přílohy – Rozhodnutí MV a Vaše žádost o poskytnutí informace zde uvedená - máte k dispozici, nebo – interní sdělení - jsou Vám předávány k tomuto písmenu Žádosti – viz výše),
-         e-mailu ze dne 27. 3. 2007 s názvem „4861/2007“,
-         interního sdělení odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje
ze dne 28. 3. 2007 s názvem „Žádost o informace- ‘Intenzivní příprava R 43‘“,
-         interního sdělení odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 28. 3. 2007 s názvem „Odpověď na žádost o spolupráci“; předáváno bez příloh (přílohy budou Vašemu občanskému sdružení předány až po zaplacení úhrady za požadované informace – viz sdělení Jihomoravského kraje č.j.: JMK 43775/2007 ze dne 2. 4. 2007 adresované Vašemu občanskému sdružení), -         interního sdělení odboru dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 29. 3. 2007 nazvaného „K žádosti o spolupráci“ včetně příloh („Výpočet nákladů“ a „Výpočet ceny zakázky“),
-         interního sdělení odboru kontrolního a právního S-JMK 4861/2007 OPO ze dne 4. 4. 2007; předáváno bez přílohy (dopis Jihomoravského kraje č.j.: JMK 43775/2007 ze dne 2. 4. 2007 adresovaný Vašemu občanskému sdružení, kterým disponujete),
-         dopis Jihomoravského kraje č.j.: JMK 62517/2007 ze dne 11. 5. 2007 s názvem „Postoupení stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace a stanovisko nadřízeného orgánu“ (spolu s dodejkou) včetně „Sběrného archu spisu“ (spis Krajského úřadu Jihomoravského kraje S – JMK 4861/2007 OPO je předáván v rámci této Žádosti).
V případě zbývajících písemností evidovaných ve spisu Krajského úřadu Jihomoravského kraje S – JMK 4861/2007 jde o písemnosti předané povinnému subjektu Vaším občanským sdružením, písemnosti, které byly Vašemu občanskému sdružení poskytnuty povinným subjektem, dále písemnosti, které byly Vašemu občanskému sdružení předány Ministerstvem dopravy či Ministerstvem vnitra; tedy jde o informace, které máte prokazatelně k dispozici
 
Žádnými dalšími informacemi ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k Žádosti, resp. k jejím jednotlivým písmenům nedisponujeme.
 
 
            S pozdravem
 
 
                                                                                      Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního           
                                                     
Přílohy: dle textu